แนะ 3 วิธีสร้างทีมเวิร์คด้วยข้อมูล ในยุค 4.0

  • 164
  •  
  •  
  •  
  •  

‘ข้อมูล’ นับมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อน และมีการนำข้อมูลมาสร้างเป็นกลยุทธ์สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้แนะ 3 วิธีการในการสร้างทีมทำงานโดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่

วิธีที่หนึ่ง : การส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์

การทำงานผู้นำและทีมงานจะต้องมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนะต่างๆ โดยการวิเคราะห์และมีข้อมูลประกอบมาสนับสนุนและวิเคราะห์ถึงแก่นของข้อมูลนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงาน  ถึงแม้ว่า ปัจจุบันบทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงาน

แต่มนุษย์ก็ยังมีส่วนสำคัญและรู้จักการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จะทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์ได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำลง  ดังนั้น ความสนใจใฝ่รู้และการคิดเชิงวิเคราะห์ของมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็น

อย่างไรก็ตาม หากบุคลากรจะแตกต่างกันในแง่การยอมรับการคิดเชิงวิเคราะห์ ผู้นำสามารถช่วยทีมงานได้พัฒนาศักยภาพที่มีได้ หากมอบสิ่งจูงใจแก่พนักงาน ให้ความเห็นสะท้อนกลับที่เหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการและไม่มีลำดับขั้นที่บุคลากรสามารถแบ่งปันมุมมองและแนวคิดของตนได้  

ตัวอย่างเช่น แอร์บีเอ็นบี พนักงานสามารถเขียนปัญหาไว้ในฐานข้อมูลความรู้ภายในที่อนุญาตให้บุคลากรอื่นสามารถตอบหรือเสนอทางแก้ไขได้ ความพยายามง่าย ๆ ในการรวบรวมความรู้แบบนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาของทีมงานของคุณโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถโดยรวมของบุคลากร

วิธีที่สอง : การลงทุนด้านการฝึกอบรม

จะเห็นได้ว่า ผู้นำและบุคลากรให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ  จากผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ระบุว่าการฝึกอบรมที่ออกแบบย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการได้ถึง 60  ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยบุคลากรในกลุ่มที่รับการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นถึง 73% ของบุคลากรในกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

หมายความว่า ศักยภาพของบุคลากรจากการฝึกอบรม การฝึกฝนที่ดีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานเพียง  1% ขณะที่ 99 % ที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรที่แสดงออกมา (หรือวัดได้) ก่อนการฝึกอบรมจะเกิดขึ้น อีกนัยหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในส่วนของความเชี่ยวชาญหรือความรู้สามารถคาดการณ์ได้จากศักยภาพเบื้องต้นของบุคลากร ซึ่งเป็นผลดีต่อการจ้างงานในระยะยาวมากกว่าการฝึกอบรมที่ดี

ปัจจุบัน แหล่งข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น google เปิดให้ใช้ทรัพยากรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับ AI การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนเบื้องต้นที่สำคัญไม่ใช่เงิน แต่เป็นเวลา และเชื่อว่าคุณต้องจูงใจบุคลากรให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุด

วิธีที่สาม : การเลือกจ้างบุคคลที่เหมาะสมตรงกับงาน

หลังการฝึกอบรมทักษะเชิงปริมาณ ข้อมูล หรือการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในการเรียนรู้และแสดงทักษะเหล่านั้นออกมา  โดยวัดได้จากความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและเรียนรู้ศักยภาพด้านอื่น ๆ ซึ่งเปรียบเทียบกับการวัดแรงม้าทางความคิดหรือความเร็วของกระบวนการในการคิด  นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าบุคลากรเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญหรือความรู้พื้นฐานในสาขาใด พวกเขาจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าและดีกว่า

ทั้งนี้ 3 วิธีดังกล่าวที่นำมาเป็นแนวทางในการสร้างทีมเวิร์ค โดยมีสิ่งสำคัญคือ ‘ข้อมูล’  นำมาคิดวิเคราะห์ย่างมีตรรกะ  นอกจากนี้ ยังเสริมทีมด้วยการฝึกอบรมทักษะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และอีกหนึ่งสิ่งที่จะละเลยไม่ได้คือ การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน จะส่งผลให้งานมีความสำเร็จเพราะบุคลากรมีความเข้าใจในงานนั้นๆ อย่างแท้จริง องค์กรต่างๆสามารถนำแนวทางไปปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณ…เพราะความสำเร็จออกแบบได้


  • 164
  •  
  •  
  •  
  •