ย้ำเป้าหมาย “Innovation Nation” ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านความสำเร็จครั้งแรก กับงานเทศกาลนวัตกรรม

  • 85
  •  
  •  
  •  
  •  

1

เคยเกริ่นกันไปแล้วว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ระหว่าง 4-7 ต.ค.นี้ ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) ด้วยความหวังจะขับเคลื่อนประเทศผ่านนวัตกรรม และสร้างการรับรู้ในระดับสากลถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทย

โชว์ 7 โซน นิทรรศการ นวัตกรรม แลกเปลี่ยนไอเดียต่างชาติ

โดยงานดังกล่าวแบ่งเป็นนิทรรศการ 7 โซน ได้แก่…

โซนนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นำเสนอโครงการแกล้งดิน และศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

โซนนวัตกรรมประเทศไทย มาพร้อมกับ 80 ผลงานนวัตกรรมจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น คือ อุตสาหกรรม, สุขภาพ, ท่องเที่ยว, MICE, อาหาร, เกษตร, การศึกษา, การเงิน, บิสิเนสโซลูชั่น และไลฟ์สไตล์ และ 8 โครงการเด่น คือ ย่านนวัตกรรม, ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี, ย่านนวัตกรรมปุณวิถี, เชิงพื้นที่, ย่านสร้างสรรค์, เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, อินโนฮับ, สตาร์ทอัพ และ 15 หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพภายใต้

โซนรางวัลนวัตกรรม (Innovation Award) กับ 126 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม

โซนอาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่นำเสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

โซนองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) โดย 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

โซน International Innovation โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก 6 ประเทศ 21 องค์กร เช่น เกาหลีใต้ โปแลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อิสลาเอล มาเลเซีย เป็นต้น

โซนผู้สนับสนุน พันธมิตรในการจัดงาน

2

Innovation Nation เป้าหมายประเทศไทยยุค 4.0

เรื่องนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงความจำเป็นของนวัตกรรมว่า ประเทศไทย 4.0 คือการขับปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy จึงจำเป็นต้องส่งเสริมภาคการผลิตสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรมต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงบนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ

“นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายใน คือ ยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายทุกภาคส่วน นอกจากนี้ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศไทย 4.0 คือการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Innovation Nation หรือประเทศที่พร้อมเติบโตควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้”

3

ปรับภาพนวัตกรรม 3F ง่ายต่อการเข้าถึง พร้อมสาระสัมมนาจากนานาชาติ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า เทศกาลนวัตกรรม INNOVATION THAILAND EXPO 2018 มาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล ตลอดการเข้าชมงานในธีม FAIR งานแสดงนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี, FIN เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ โอกาสใหม่ในอนาคต และ FUN สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก 50 วิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน 3 ธีมหลัก อาทิ ASIAN Innovation Leadership Forum ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารระดับสูง, Government Transformation Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ Future Business Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา รวมถึงเวทีไลฟ์สดของรายการ Shark Tank Thailand ซึ่งจะมาเปิดให้ชมบรรยากาศการถ่ายทำรายการจริงครั้งแรกของโลก

ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ย้ำภารกิจขับเคลื่อนประเทศ

ภายในงานดังกล่าวยังมีการลงนามควมมร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศนวัตกรรม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการสร้างมูลค่า และเอื้อต่อการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา โดยการร่วมกันใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในการวิเคราะห์และระบุแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมของไทย และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล


  • 85
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน