รู้หรือยัง! กฎหมายใหม่ สตาร์ทอัพกลุ่มเป้าหมาย “ได้รับการยกเว้นภาษี”

 • 3.6K
 •  
 •  
 •  
 •  

Law

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือถ้าจะพูดง่ายๆ คือ เรื่องการยกเว้นภาษีนั่นเอง

สำหรับประมวลรัษฎากรดังกล่าว จะทำการยกเว้นภาษีให้กับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกิจการจะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในกระบวนการผลิตและการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกําหนด และได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10 อุตสาหกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษี มีดังนี้

 1. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
 2. อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
 3. อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
 4. อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 6. อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
 7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
 8. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 9. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
 10. อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่

สำหรับข้อกำหนดในการยกเว้นภาษีมีทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

 • “รายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ”  รวมถึง รายได้จากการจำหน่ายสินค้า รายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และ ทรัพย์สินต่างๆ
 • กําหนดให้เงินได้ สำหรับการลงหุ้นหรือลงทุน ในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท ทั้งนี้เงินที่ใช้ในการลงทุนต้องอยู่ช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  และต้องเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • บริษัทหรือกิจการตามข้อ 2 ต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเป็นกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 2 ในปีภาษีใด ให้สิทธิ ในการได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นอันระงับไปเฉพาะในปีภาษีนั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก ratchakitcha


 • 3.6K
 •  
 •  
 •  
 •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14