แบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

แบบสอบถามเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติในประชาชนไทยตลอดเดือนเมษายน2563

2. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานผลการสำรวจให้ทราบตลอดเดือนเมษายน2563 คำตอบของท่านจะช่วยให้การแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น

ทำแบบสอบถามได้ที่ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •