Denla British School เปิดสอบชิงทุนการศึกษา “DBS Scholarship Day”

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

โอกาสในการได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช (Denla British School – DBS) มาถึงแล้ว! สำหรับนักเรียนชั้น Year 3 ถึง Year 10 ที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี กีฬา และความสามารถรอบด้าน DBS โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่มีระบบการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก เปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาภายใต้โปรแกรม DBS Scholarship Day สำหรับนักเรียนชั้น Year 3 ถึง Year 10 นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการศึกษาของ DBS ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. และในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้ารับการประเมินที่โรงเรียน Denla British School

คุณมาร์ค แมคเวย์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช กล่าวว่า ด้วยความแข็งแกร่งของการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน (The Unique DBS Vision) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ (Enhanced British Curriculum) 2. การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3. การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ (Entrepreneurship and Creative Thinking) และ 4. การส่งเสริมมุมมองในระดับชุมชุนและระดับโลก (Community and Global Perspectives) ทำให้ นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา ทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ

โดย DBS Scholarship Day เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ตอบโจทย์ด้านการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี กีฬา และความสามารถรอบด้าน เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียน DBS ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯที่มีความโดดเด่น เพราะใช้หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ครูผู้สอนยังมีประสบการณ์สูงและเป็นเจ้าของภาษา 100% (ยกเว้นครูวิชาภาษาไทยและจีนกลาง) โดยระบบเอกชนอังกฤษนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนระบบใด คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning เป็นการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบของเขา ส่วนวิธีการสอนจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้าน (All-Rounded Education) ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้พบ

โดยในวันสอบชิงทุนการศึกษาที่ DBS Scholarship Day จะมีการสอบวัดผลทางด้านวิชาการโดยใช้เกณฑ์การสอบและวัดมาตรฐานจากการศึกษาของประเทศอังกฤษ ส่วนนการสอบชิงทุนการศึกษาจากความสามารถด้านดนตรีและกีฬานั้น นักเรียนจะต้องออดิชั่นและทำแบบฝึกทดสอบ และนักเรียนจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงผลงานของตนเอง สำหรับนักเรียนที่ชิงทุนจากความสามารถรอบด้าน การวัดผลจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างการสอบวัดผลทางวิชาการ และการประเมินเชิงปฏิบัติต่างๆ

ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกของ DBS แล้ว ทางโรงเรียนได้วางแผนปั้นนักเรียนเพื่อก้าวสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลกด้วยโปรแกรมอย่างเช่น Beacon Programme ซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อรองรับผู้เรียนที่มีความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสูง โดยโปรแกรมนี้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และความหลงใหลใคร่รู้ในโลกแห่งการเรียนรู้อันไม่สิ้นสุด ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนในชั้นเรียน โดย Beacon Programme มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน ด้วยการต่อยอดทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสื่อสารและการคิดอย่างมีตรรกะ Beacon Programme นี้นับเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ DBS เป็นอย่างยิ่ง ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการส่งมอบความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้และทักษะในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีความเคารพตนเอง และการตระหนักรู้ด้วยตนเอง สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะเป็นผู้เรียนอย่างอิสระที่จะเติบโตจากการทำงานนอกคอมฟอร์ตโซน และสามารถปรับตัวและมีส่วนร่วมในสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกอนาคต

นอกจาก Beacon Programme แล้ว DBS ยังมีโปรแกรมพิเศษอื่นๆอีก ได้แก่

– Comprehensive ESL programme เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมด้านความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่านักเรียน DBS ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษได้และส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับทุกคน

– Accelerated Reader programme คือ โปรแกรมเร่งอ่าน มีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะเลือกหนังสือในระดับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีการวัดผลความก้าวหน้าทางด้านการอ่านด้วยการตอบคำถามเพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจแล้ว และสามารถยกระดับการอ่านขึ้นไปในเลเวลที่สูงขึ้น

– Y10 and IGCSEs programme เป็นการวางแผนการเรียนแบบเข้มข้นเพื่อการสอบ IGCSE ที่สำคัญหลักสูตรของ DBS จะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงข้อกำหนดในการเรียนแต่ละรายวิชาเพื่อสอบ IGCSE โดยเฉพาะ และจะมีการจัดทำแผนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ

– GL performance programme การวัดความสามารถของเด็กในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เรยกว่า GL Assessment เพื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก The Progress Test Series (PT Series) ซึ่งเป็นการวัดความเข้าใจที่แท้จริงของเด็กต่อวิชาหลักต่างๆ เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าเด็กคนใดต้องการการช่วยเหลือในเรื่องใดเป็นพิเศษ และเด็กคนใดมีสามารถทำอะไรที่ท้าทายได้มากขึ้น ผลจากการวัด GL Assessment ทำให้ครูผู้สอนนำไปประกอบการวางแผนให้เด็กแต่ละคนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทำได้แม่นยำขึ้น

นอกจากความเข้นข้นทางด้านวิชาการแล้ว DBS มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างเด็กนักเรียนให้เติบโตไปเป็นผู้นำโลกที่มีทักษะหลากหลายด้าน โดยในปีการศึกษานี้ จะเสริมความแข็งแกร่งด้านหลักสูตร Co-Curricular (CCA) ด้วยโปรแกรม Model United Nations ซึ่งเป็นเรียนรู้ชั้นสูงในรูปแบบการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอภิปราย วิเคราะห์ ความคิดเห็น และนำเสนอไอเดีย ต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญมากในการปลูกฝังทักษะการเป็นผู้นำระดับโลก ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “Nurturing Global Leaders”

“ดังนั้นโปรแกรม DBS Scholarship Day จึงเป็นโอกาสพิเศษและบันไดขั้นแรก ในการก้าวสู่ระดับชั้นนำในชุมชน DBS เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทุนการศึกษาได้ที่ DBS ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 ตั้งแต่เวลา 9.00–10.00 น. โดยในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 จะประกาศผลการคัดเลือกจากใบสมัคร โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้สอบประเมินผลที่โรงเรียนในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ส่วนการประกาศผลผู้ชนะได้รับทุนการศึกษาจะประกาศในสัปดาห์ถัดไป” ครูใหญ่โรงเรียน Denla British School กล่าวสรุป

#DBS # DenlaBritishSchool #DBSBangkok #InternationalSchool #BritishSchool #NurturingGlobalLeaders


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE