กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2559

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

BRD-7

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรม เพื่อการค้า จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2559 (Design Excellence Award : DEmark 2016) เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และออกแบบได้ดีเยี่ยมให้ได้รับรางวัล ภายใต้แนวคิด “ดีไซน์หมุนโลกธุรกิจ” (Design Driven Business) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมสินค้าความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็น ผู้นำผู้ผลิตและส่งออกสินค้ามูลค่าเพิ่มของโลก

BRD-3

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้วางแผนปฏิบัติราชการเพื่อดำเนินภารกิจในการขยายธุรกิจภาคการส่งออกของประเทศให้ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่กรมฯนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมความแข็งแกร่งในการค้าการส่งออกระหว่าง ประเทศแบบบูรณาการทั้งด้านโลจิกติกส์ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาด AEC และระดับนานาชาติ ตลอดจนเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และมุ่งแสวงหาโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย สู่การแข่งขันทางการค้าระดับโลก โดยเฉพาะการมุ่งเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจสินค้า/บริการของไทยสู่การเป็น ประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ (Country Image) ชั้นนำของโลก ซึ่งโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ DEmark (Design Excellence Award) ถือเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ (Value Creation, Innovation & Branding) ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยยังคงยึดมั่นพันธกิจในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และนักออกแบบของไทยใน การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแต่งต่างให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งรูปลักษณ์ (Design) และคุณสมบัติการใช้งาน (Functional) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าทั้งระดับอาเซียนและนานาชาติ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ดีมาร์ค (DEmark) เป็นเครื่องมือการตลาดที่การันตีคุณภาพการออกแบบและมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับการยอมรับระดับสากล” ซึ่งปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปในลักษณะ Niche market มากขึ้น อีกทั้ง 1-2 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นสินค้าของนักออกแบบที่มีความแปลกใหม่ และพัฒนาแนวคิด สร้างสรรค์มากขึ้น เกิดนักออกแบบและผู้ประกอบการหน้าใหม่สนใจส่งสินค้าเข้าประกวดกันมากขึ้น ซึ่งปีนี้กรมฯ คาดหวังว่าจะมีผู้เข้าประกวดที่หลากหลายและมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในปีนี้ อันเป็นนิมิตรหมายอันดีในการปฏิรูป เศรษฐกิจการค้าการส่งออกของประเทศไปสู่การส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการแนวสร้างสรรค์ชั้นนำของโลก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กล่าวเสริม

BRD-6

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2559 (Design Excellence Award : DEmark 2016) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นที่ 9 ปี และยังคงได้รับความร่วมมือ อันดีจากองค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลในทุกๆ ปี โดยรางวัล DEmark 2016 ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ดีไซน์หมุนโลกธุรกิจ” (Design Driven Business) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการและนักออกแบบเห็นความสำคัญของการออกแบบที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอันจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าระดับนานาชาติ และ ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัวด้านการค้าการส่งออกอย่างยั่นยืน โดยภายในงานแถลงข่าวได้จัด ให้มีการเสวนาหัวข้อ “Design Driven Business ดีไซน์หมุนโลกธุรกิจ” โดยวิทยากรที่เป็นนักออกแบบชั้นนำ ในแบรนด์สินค้าสาขาต่างๆ ที่ได้รับรางวัล DEmark และ G-Mark มาให้แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสู่ความแข็งแกร่งในการแข่งขันบนเวทีการค้าระดับสากล เพื่อเป็น แรงบันดาลใจให้นักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบที่ช่วยสร้างโอกาสในโลกธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดยคุณกฤษณ์ พุฒพิมพ์ ดีไซน์เนอร์แบรนด์ DOTS, คุณสันติ ลอรัชวี นักออกแบบกราฟิก ผู้ก่อตั้ง แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ, คุณธีระวุฒิ พลารชุน กราฟิกดีไซเนอร์และนักวาดภาพประกอบ บริษัท ไซรัป จำกัด และคุณโยชิอากิ อิโรเบะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกจาก นิปปอน ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Nippon Design Center) กรรมการตัดสินรางวัล G-Mark เป็นต้น”

โดยโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (DEmark) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ และนักออกแบบให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์สินค้าให้มีความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวทีการค้าการส่งออกระหว่างประเทศ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ดีมาร์คเป็นเครื่อง การันตีคุณภาพผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดโลก อีกทั้งตราสัญลักษณ์ดีมาร์คยังเป็นประตูสู่โอกาส ในการสร้างความรู้จักสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในระดับนานาชาติอีกด้วย เป็นเครื่องทางการตลาด ที่ทรงอิทธิพลที่ช่วยยกระดับแบรนด์ของสินค้านั้นๆให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้บริโภคระดับสากล โดยได้แบ่งหมวด หมู่ของสินค้าที่ส่งเข้าประกวดออกเป็น 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่

1) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
2) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์  (Gift & Decorative Items / Household Items)
3) กลุ่มสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ  (Fashion Apparel / Leather Goods / Jewelry / textile)
4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.)
5) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามและบรรจุภัณฑ์ (Food packaging / Health & Beauty Packaging)
6) กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

ซึ่งสินค้าที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรม โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด (Series) ก็ได้ โดยผู้สมัครสามารถส่งชื่อผู้ออกแบบได้ทั้งรูปแบบ บริษัทออกแบบ, กลุ่มนักออกแบบ, ทีมนักออกแบบในบริษัทหรือนักออกแบบอิสระ ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถส่งผลงาน เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แบ่งเกณฑ์การตัดสินออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลกปัจจุบัน ได้แก่

1) แนวคิดในการ ออกแบบ (Design Story)
2) ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นต้นแบบ (Creativity / Originally)
3) ความงดงาม และสุนทรีย (Emotional / Aesthetics)
4) ประโยชน์ใช้สอยที่ดีและความปลอดภัย (Usability / Safety)
5) การคำนึงถึง ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social/Environment/Sustainalbility/Universal Design)

BRD-2

นอกจากนี้ผู้ได้รับรางวัล DEmark ยังจะได้รับโอกาสพิเศษเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างรางวัล G-Mark และนำสินค้าไปจัดแสดงในงาน Good Design Exhibition 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจน การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ด้านการส่งออก และนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งถือเป็น โอกาสอันดีที่ผู้ประกอบบและนักออกแบบจะได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และออกแบบดี เข้าประกวดเพื่อยกระดับมาตรฐานตราสินค้าของตนเอง และเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้มีโอกาสทางการตลาดในระดับ นานาชาติต่อไป ม.ล.คฑาทอง กล่าวเสริม

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2559 (DEmark 2016) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2559 ที่ www.demarkaward.net

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •