อิมิเน้นท์ แอร์ รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2564 ตอกย้ำจุดยืน ‘สร้างความยั่งยืนสู่สังคม ชุมชน’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2564 ให้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการร่วมกับชุมชน และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ในอนาคต

 

สำหรับการจัดงาน CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก นาย ภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และ ดร.วีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงานถึงภารกิจของโครงการฯ พร้อมมอบโล่รางวัล และ เกียรติบัตร ให้แก่สถานประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นาย วิษณุ ทับเที่ยง, นาย สมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, นาย ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ นางสาว จรรยาพร สุนทรวสุ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย “Eminent” ได้กล่าวถึง รางวัลแห่งเกียรติยศในครั้งนี้ว่า

“ที่ผ่านมา บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ฯ ดำเนินธุรกิจและทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปีนับแต่ก่อตั้ง และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) เป็นครั้งแรกในปี 2020 และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานของโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 2 ซึ่งถือเป็น ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของ “ชาวอีมิแน้นท์แอร์” ทุกคนและตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มุ่งดำเนิน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนรวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรที่ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการดูแลสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนครอบคลุม 7 แนวทาง ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร, สิทธิ มนุษยชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, การดูแลสิ่งแวดล้อม, การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม, ความใส่ใจ ต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ซึ่งเราพร้อมให้ความ สำคัญและพัฒนาในทุกด้าน อีกทั้งตั้งเป้าที่จะรักษามาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้ด้มาตรฐาน CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่องทุกปี”

 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนำโดย นาย วิรุฬห์  กังวาลโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงปฏิบัติการเพื่อการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืนว่า

 

“บริษัทฯ ได้ดูแลและพัฒนาสังคมรอบข้างโรงงาน ตลอดจนการเปิดพื้นที่ตลาดนัดในวันหยุดที่บริเวณโรงงาน เพื่อสร้างเสริมให้กับคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการเปิดโอกาสใหม่ๆ ครั้งนี้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสร้างโอกาสและจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับช่างแอร์และคณาจารย์สายอาชีวศึกษาเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ ไปสอนให้กับนักศึกษาอีกทอดหนึ่ง พร้อมทั้งดูแลสังคมและชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสอนหนังสือ ให้กับผู้พิการทางสายตา

 

สำหรับปีนี้กิจกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องปรับลดไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า -19 ยังคงมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ตระหนักดีถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม ตลอดจนความปลอดภัยทาง ด้านสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มของบริษัทฯ เองและรณรงค์ให้มี การ ฉีดวัคซีนทั้งกับพนักงาน ช่างแอร์และตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องฟอกอากาศ “คิโยอิ” (KIYOI) ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าในเครือของบริษัทฯ ให้กับ “ศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้อโควิด” ทั้งสาขาประเวศ และ พระราม 2 โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวขับเคลื่อนโดยการนำของ “ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ” เจ้าของเพจ “เราต้อง รอด” และได้มอบเครื่องวัดออกซิเจนให้กับเพจเราต้องรอด และมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ใช้เป็นสาธารณ ประโยชน์”

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •