สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ น้ำตาลมิตรผล จัดโครง J-MAT AWARD ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข”

  • 44
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

S__43008302 (1)

ด้วยชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ร่วมจัด โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้น กว่า 500,000 บาท ในหัวข้อ “ความหวาน รสชาติที่ท าให้มีความสุข”

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดจริง ทั้งยังฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ค้นหาข้อมูล
เชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งทีมนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดตาม

รายละเอียดกติกาที่แนบมานี ้ โดยสมัครออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.marketingthai.or.th และ
ทาง Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmat

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 44
  •  
  •  
  •  
  •