ลอรีอัลได้รับยกย่องให้เป็น ‘บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก’ ประจำปี 2560 โดยสถาบันเอธิสเฟียร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

 • 49
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

loreal-logo-1

ลอรีอัล บริษัทความงามชั้นนำของโลก ได้รับยกย่องจากสถาบัน เอธิสเฟียร์ (Ethisphere Institute) ผู้นำระดับโลกด้านการกำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางจริยธรรมของภาคธุรกิจ ให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกประจำปี 2560”

ลอรีอัลได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และเป็นเพียงหนึ่งในสององค์กรในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อพันธสัญญาด้านมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จริยธรรมเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของลอรีอัล ซึ่งผลักดันให้ทีมงานของเราทั่วโลกนำหลักจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน” นายฌอง-ปอล แอกง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของลอรีอัลกรุ๊ปกล่าว

ปี 2560 นี้นับเป็นปีที่ 11 แล้วที่สถาบัน เอธิสเฟียร์ มอบรางวัลเพื่อยกย่ององค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทนำในการดำเนินงานและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ซึ่งตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรที่มีต่อพนักงาน นักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมทั้งนำค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรมาใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจในแต่ละวัน

ระเบียบวิธีและหลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การประเมินบริษัทที่มีจริยธรรมที่สูงสุดในโลกตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบความคิดด้านจริยธรรม หรือ Ethics Quotient® (EQ) ของสถาบัน เอธิสเฟียร์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติห้าด้านขององค์กร คือ จริยธรรมและการปฏิบัติทางจริยธรรม (35%) พลเมืองขององค์กรและความรับผิดชอบ (20%) วัฒนธรรมทางจริยธรรม (20%) ระบบการบริหาร (15%) และความเป็นผู้นำ นวัตกรรม และชื่อเสียง (10%) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับทุกบริษัทที่เข้าร่วมกระบวนการ

­­

เกี่ยวกับจริยธรรมที่ลอรีอัล

พฤติกรรมขององค์กรมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลประกอบการทางเศรษฐกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนบริษัทและเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรทั้งความซื่อตรง ความเคารพ ความกล้าหาญ และความโปร่งใส หลักจริยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของนโยบายของลอรีอัลกรุ๊ปในแง่ของการนำไปปฏิบัติ นวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและความรับผิดชอบทางสังคม รวมทั้งความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ เป้าหมายสำคัญของลอรีอัลคือการเป็นองค์กรตัวอย่างในทุกประเทศทั่วโลกและบูรณาการจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจแห่งการดำเนินธุรกิจ

 • ในปี 2543 ลอรีอัลเป็นหนึ่งในบริษัทแรกในประเทศฝรั่งเศสที่จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) และแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจรรยาบรรณระดับโลกขึ้นในปี 2550
 • ในปี 2551 นายฌอง-ปอล แอกง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของลอรีอัลกรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สแตนเลย์ ซี. เพซ ด้านความเป็นผู้นำทางจริยธรรม (Stanley C. Pace Leadership in Ethics Award)
 • ในปี 2557 ลอรีอัลได้ปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดพิมพ์เป็น 45 ภาษา รวมทั้งอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 22 ภาษา
 • ในปี 2558 นายเอ็มมานูแอล ลูแลง รองประธานอาวุโสและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจรรยาบรรณระดับโลกของลอรีอัลกรุ๊ปได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ แครอล อาร์. มาร์แชล ด้านนวัตกรรมทางจริยธรรม (Carol R. Marshall Innovation in Ethics Award)
 • ลอรีอัลเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Global Compact LEAD company) และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 องค์กรที่ติดอันดับใน Global Compact 100 Stock index ร่วมลงนามยอมรับหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่สตรี ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของผู้หญิงในองค์การสหประชาชาติและข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
 • ลอรีอัลจัดกิจกรรมวันจรรยาบรรณประจำปี หรือ Ethics Day เพื่อให้พนักงานของลอรีอัลทั่วโลกสามารถส่งข้อความออนไลน์โต้ตอบกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และผู้จัดการประจำประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมได้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 49
 •  
 •  
 •  
 •  
Uncle Puth
ให้กำลังใจกันโดย ชอบกดไลท์ ใช่กดเลิฟ มีประโยชน์กดแชร์