โครงการอบรมพิเศษ นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 31 หรือ Marketing Trainee #31

 • 137
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

MARKETING-1

หลักการและเหตุผล:

สืบเนื่องจากทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรได้มีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นการ สร้างและพัฒนาบุคคลในสายการตลาดให้มีคุณภาพ ที่เป็นกลุ่มนิสิต-นักศึกษาที่กำลังใกล้จะจบการศึกษาในปี 2559 ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสมาคมการตลาดฯและทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 31หรือ MARKETING TRAINEE #31” โดยหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหามุ่งเน้นไปในเรื่องของ การเข้าใจและการ เข้าถึงการตลาดยุคใหม่พฤตกิรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ตลอดจนการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนิสิต -นักศึกษาและอีก หลากหลายหลักสูตรรวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 หลักสูตรซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศ ไทยได้มีส่วนในการพัฒนานิสิต-นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการตลาดขั้นต้นให้กับองค์กรธุรกิจ
 2. เพื่อสร้างพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต-นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดหรือที่มีหน่วยกิตด้านการตลาด 12 หน่วยกิต หรือมากกว่า ที่ศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีได้มีโอกาสรับการติวเข้มจากนักการตลาดที่ทรงคุณวฒุิและมากด้วยประสบการณ์ก่อนก้าวเข้าสู่สายวิชาชีพด้านการตลาดอย่างเต็มตัว
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภาคทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติซึ่งจำลองจาก สถานการณ์จริงอันเป็นการเพิ่มพูนและฝึกทักษะความสามารถในการวางแผนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เข้าอบรมจากต่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันและเกิดเครือข่ายนักการตลาดรุ่นใหม่ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาเอกหรือโทการตลาดหรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโทการตลาดและกำลังจะสำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา 2559 ชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 25 ปี
 2. เป็นบุคคลที่ยังไม่ได้เข้าทำงานประจำในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในปัจจุบันตลอดระยะเวลาการอบรม
 3. เป็นบุคคลที่มิได้เข้าร่วมการอบรมอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน

หลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งเป็น:

 1. ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จริง มีหัวข้อหลักครอบคลุมงานการตลาดและการขายดังนี้ – ทบทวนพื้นฐานการตลาด – การเรียนรู้ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค – กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ – เครื่องมือการตลาดยุคใหม่และการนำไปใช้ – Modern Trade & Traditional Trade – เทคนิคการขายและเครื่องมือที่ใช้ – การเจรจาต่อรอง – การพัฒนาบุคลิกภาพ – เทคนิคการสมัครงาน – การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 2. ภาคฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วย – การจัดทำแผนการตลาดจากโจทย์ที่กำหนดโดยใช้กรณีตัวอย่างธุรกิจจริง

การดำเนินงาน:

 1. ผู้สนใจต้องสมัครเข้าอบรมตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่กำหนด
 2. ผู้เข้าอบรมจะต้องสมัครและสอบคัดเลือกโดยสอบแบบปรนัยและสัมภาษณ์
 3. คัดเลือกผู้เข้าอบรม 90 คน
 4. อบรมภาคทฤษฎีและประสบการณ์จริงเป็นเวลา 26 วัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง
 5. จัดทำแผนการตลาดจากโจทย์ที่กำหนดโดยใช้กรณีตัวอย่างธุรกิจเป็นเวลา 23 วัน
 6. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

กำหนดการรับสมัครและอบรม:

 • รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 เมษายน 2560
 • สอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
 • สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 (ต่างจังหวัด) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 (กรุงเทพฯ)
 • ปฐมนิเทศ: วันอาทิตย์ที่ 4 มิถนุายน 2560
 • อบรมภาคทฤษฎี: วันที่ 5-30 มิถุนายน 2560
 • อบรมภาคปฏิบัติ: วันที่ 3-27 กรกฎาคม 2560
 • นำเสนอแผน: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
 • ปิดอบรมและมอบวุฒิบัตร: วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

ผู้รับผิดชอบการจัดอบรม: ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 137
 •  
 •  
 •  
 •