มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จับมือ เอไอที พัฒนาไทยแลนด์ 4.0

  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอที ได้ประกาศลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เน้นการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

mut-1

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และนายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการ และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ประกาศทิศทางของประเทศไทยในอนาคต จะต้องเป็น ประเทศไทย 4.0 ด้วยแนวคิด Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำให้หลายหน่วยงานต้องปรับและพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยีที่จะต้องก้าวสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล หรือระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว สำหรับความร่วมมือกับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนให้แก่ภาคเอกชน และเปิดโอกาสให้แก่ภาคเอกชนได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งได้ร่วมกันศึกษาและวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมกับอารยประเทศ

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นการสร้างความมั่นใจและรับประกันผลสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัย นำไปสู่การดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์

mut-2

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรศัพท์ 02-988-3666 ต่อ 4115 อีเมล์ prit@gmail.com เว็บไซต์ www.mut.ac.th

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 20
  •  
  •  
  •  
  •