บอร์ด NCL ไฟเขียวทุ่มงบ 372 ล้านบาท แตกไลน์ธุรกิจใหม่ซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL

 

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุน ในบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่ง AWS มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 444,903,800 บาท ราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นหุ้นที่ซื้อจำนวน 26,694,228 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.9356 บาท  เป็นเงิน ทั้งสิ้น 372,000,000 บาท โดยซื้อจากบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (AWH)

การเข้าลงทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงและเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางเอาไว้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ NCL และ AWS ในการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

“คณะผู้บริหารและคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) จากแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาทของโควิด-19 จำนวนบัญชีหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ AWS ถือเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร โดยที่ผ่าน AWS มีรายได้อยู่ที่ 200-260 ล้านบาทและมีอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 13.4  ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะแล้วเสร็จภายในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 นี้ และภายหลังการทำรายการจะทำให้ AWS กลายเป็นบริษัทย่อยของ NCL โดยที่ลูกค้าของ AWSมั่นใจได้ว่าบริการต่างๆ จะยังคงดำเนินต่อไปตามปกติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมร่วมต่อยอดและพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าของ AWS ต่อไป” นายพงษ์เทพ กล่าว

AWS ดำเนินธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) โดยเน้นการให้บริการด้านการเงินแบบครบวงจรตอบรับความต้องการทั้งตลาดตราสารหนี้, ตราสารทุน, และรวมไปถึงบริการวาณิชธนกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าและผู้ลงทุนผ่านทีมการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เครื่องมือบริหารการลงทุนและความเสี่ยงที่ทันสมัย มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบที่รัดกุม ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ AWS มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในระดับสากลเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากความร่วมมือระหว่างกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •