[PR] แถลงการณ์จุดยืนของ ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ต่อกรณีการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tapb logo

ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษานั้น บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (ทีเอพี) เข้าใจถึงเจตนารมณ์อันดีและยินดีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมของภาครัฐ แต่บริษัทฯ มีความเห็นว่า มาตรการดังกล่าวของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นการเกาไม่ถูกที่คันเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน

การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 300 เมตร รอบมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษานั้นเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพียงเพื่อลดแรงกดดันจากสังคม ทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีได้ เนื่องจากผู้บริโภคยังสามารถเดินทางไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่อื่นๆ นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังถือเป็นการริดรอนสิทธิของผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการที่สามารถซื้อและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งภาครัฐยังต้องสิ้นเปลืองบุคลากรและงบประมาณเพื่อบังคับใช้มาตรการดังกล่าวโดยไม่จำเป็น

โดยบริษัทฯ เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายซึ่งควบคุมการบริโภคและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว ทางแก้คือ ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังกับร้านค้า ผู้ประกอบการ และสถานบริการ โดย (1) ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตหากมีการฝ่าฝืนจำหน่ายให้บุคคลอายุน้อยกว่า 20 ปี (2) เคร่งครัดในการตรวจจับและลงโทษผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ควรเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งผู้ที่ชักชวน แจกจ่ายและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ เชื่อว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม บริษัทฯ พร้อมที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือ สนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาให้เบาบางลงและหมดไปจากสังคมไทยโดยเฉพาะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด จะเป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนมากที่สุดในปัจจุบัน


  •  
  •  
  •  
  •  
  •