SC Asset จับมือ Redek ผุดโมเดล DELPHI ศึกษาวิจัยการอยู่อาศัยแบบใหม่ของคนเมืองในโซนหลักของกรุงเทพฯ

  • 64
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

รูปรวมผู้บริหาร1

นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก Head of Corporate Brand พร้อม นายณัฏฐกิตติ์  ศิริรัตน์ Head of Marketing บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับม.ล. จิรทิพย์ เทวกุล ผู้จัดการโครงการ และ ดร.ชำนาญ ติรภาส  หัวหน้าโครงการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ Redek  จัดทำโครงการวิจัยชื่อ “DELPHI” เพื่อศึกษาโมเดลการอยู่อาศัยแบบใหม่ของคนเมืองใน 2 โซนหลักของกรุงเทพฯ  ภายใต้แนวคิด township concept development โดยจะนำผลงานศึกษาวิจัยนี้มาออกแบบและพัฒนาบนที่ดิน 2 แปลงใหญ่ของบริษัท ทั้งฝั่งโซนเหนือของกรุงเทพ  บริเวณบางกระดี จ.ปทุมธานี  กับโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ  บริเวณกรุงเทพฯกรีฑา ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์เรื่อง human-centric  สำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนในย่านดังกล่าวอย่างแท้จริง

รูปรวมผู้บริหาร3 รูปรวมผู้บริหาร2

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 64
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE