เสวนา “จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ ของสื่อในยุคสังคมออนไลน์”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญนักข่าว นักข่าวพลเมือง นักสือสารมวลชน ผู้ใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์ บล็อเกอร์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังเสวนา “จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ ของสื่อในยุคสังคมออนไลน์”

271A02EE-99BE-4831-879B-6DA6DD9610CE

ความเป็นมาในการจัดเสวนา:-

เนื่องจากในขณะนี้ มีข้อสังเกตมาจากนักวิชาการและผู้บริโภคสื่อออนไลน์ว่าเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ได้นำข่าวลือ ข่าวปล่อยหรือข่าวที่เป็นกระแสอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จากผู้ใช้งาน ดารา และผู้มีชื่อเสียง มานำเสนอในเว็บไซต์ โดยไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว  หรือไม่มีการสัมภาษณ์ ให้เกิดความสมดุลของเนื้อหาข่าว เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และ อีกทั้งยังมีการนำเสนอภาพข่าวหรือถ้อยคำ ที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิเด็กและสตรี 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้เล็งเห็นว่า การนำเสนอข่าวและภาพข่าวทางเว็บไซต์ข่าวทั้งที่เป็น สมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้างต้นนั้น จะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ ของเว็บไซต์ข่าวและอุตสาหกรรมข่าวออนไลน์โดยรวมในระยะยาว 

ดังนั้น สมาคมฯ มีความห่วงใยในมาตรฐานจริยธรรมของสื่อสารมวลชนออนไลน์ จึงได้จัดการเสวนา เรื่อง “จริยธรรม-ความเป็นมืออาชีพของสื่อในยุคสื่อสังคมออนไลน์” เพื่อเป็นเวที ให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำคอนเทนต์จากผู้ใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการทำข่าว ในเว็บไซต์ข่าวกระแสหลัก ว่าควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ไม่ให้ผิดไปจากแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ.2553 การไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียว และไม่ผิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์:-

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแนวทางการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่มีคุณภาพในกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมสูงสุด
2. สร้างความรู้เบื้องต้นเรื่องจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนต่อคอนเทนต์ใน สื่อสังคมออนไลน์ 
ผู้ร่วมเสวนา:- 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
2. คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย
3. คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ manager.co.th
4. คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์เด็กดีดอดคอม
5. ผู้มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ (รอยืนยีน)

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
กำหนดการ:-

09.30 น. ลงทะเบียน
10.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
10.15 น. เสวนาเรื่อง “จริยธรรม-ความเป็นมืออาชีพของสื่อในยุคสื่อสังคมอ
12.00 น. ตอบข้อซักถาม ขอบคุณวิทยากร เชิญถ่ายภาพร่วมกัน
12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สำรองที่นั่งได้ที่ (จำนวนจำกัด)
URL: http//bit.ly/Sonpthai
Email: sonpassociation@gmail.com?
TEL: คุณสุพัตรา (ปู) 081-7002601 จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 17.00 น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •