ม.เอเชียอาคเนย์ จัดฟรี โหลดแอปฯ “พุทธธรรม” ฉบับดิจิตอล ทั้ง บน IOS และ Android

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

SAU-1

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University หรือ SAU) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแอปพลิเคชันหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอลมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่หลักคำสอนพุทธศาสนา ออกสู่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั่วโลกและผู้ที่สนใจทั่วไป

สำหรับแอปพลิเคชันหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอลเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง ในปัจจุบันพุทธธรรมฉบับดิจิตอลนี้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์เหมือนฉบับจริง เป็นฉบับปรับขยายที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า แต่จะให้ความสะดวกในการสืบค้น พกพา สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา และด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถค้นหาคำต่าง ๆ ในหนังสือได้อย่างถูกต้อง หนังสือพุทธธรรมนี้ได้เน้นข้อประมวลหลักพุทธธรรม ซึ่งว่าด้วยกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ จากคำอธิบายพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Apple App Store และ Google Play Store โดยค้นหาคำว่า “พุทธธรรม” หรือที่ www.sau.ac.th/buddhadham

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE