กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าไทย ความเชื่อมั่น และ มาตรฐาน ติดปีกสู่ตลาดสากล

  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

T Mark (4) (1)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยในตลาดสากล ผ่านการผลักดันผู้ประกอบการร่วมโครงการ Thailand Trust Mark (T Mark) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานตราสินค้าไทยในระดับสากล เพิ่มศักยภาพการผลิตในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

สัญลักษณ์คุณภาพบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่อาจมองข้าม

จากความตระหนักในการให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงเกิดเป็นโครงการ Thailand Trust Mark ขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นผู้มอบตรา T Mark ให้กับสินค้าและการบริการของไทยที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคมรวมถึงแรงงานและสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้ว และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้ทุกครั้งที่เห็นตรา T Mark บนสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ T Mark ตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตสินค้าภายในประเทศและมีรายได้จากการส่งออก ทั้งในภาคการเกษตร  และอุตสาหกรรม จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ๘% คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แน่นอนว่าสินค้าที่มีมาตรฐานการรับรองคือปัจจัยสร้างความได้เปรียบทางการค้าที่ทำให้เหนือกว่าคู่แข่ง ในโลกของการค้าเสรีการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคคือสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ ประกอบกับภารกิจของ Thailand Trust Mark ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เพราะความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพดี รับประกันความปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่มีความเชื่อถือได้ มากกว่าเรื่องราคา

ความสำคัญของตรา T Mark ต่อระบบเศรษฐกิจ

ด้วยบทบาทหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริการไทย รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพสินค้า ให้ผู้บริโภคเกิดความ เชื่อมั่นเมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ T Mark บนบรรจุภัณฑ์สินค้า คือเป้าหมายสำคัญของโครงการ Thailand Trust Mark ที่ดำเนินการจัดโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ปัจจุบัน T Mark มีการจัดประเภทของธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แบ่งออกเป็น ๘ หมวด ครอบคลุมกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก,กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์, กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น, กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ, ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก), ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา) และธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ และอาจมีธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคคือตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานของสินค้าและบริการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเติบโตในตลาด เพราะความเชื่อมั่นในตราสินค้ามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ตราสัญลักษณ์ T Mark ที่รับรองโดยรัฐบาลจึงมีความน่าเชื่อถือ ในฐานะเครื่องหมายการันตีว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและการบริการที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล ภารกิจสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจส่งออกของประเทศ

เพื่อประโยชน์ของประชาชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Trust Mark ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ เริ่มตั้งแต่กิจกรรม T Mark Festival ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยจัดแสดงสินค้าคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ T Mark พร้อมจำหน่ายในราคาคุ้มค่า

ตอกย้ำกระแส T Mark อีกครั้งด้วยการจัดงานสัมมนา “เคล็ด (ไม่) ลับ ลุยตลาดโลก (Borderless Economy)” ที่ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ฝ่ายตรวจสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ กลุ่มมิตรผล มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของโครงการ Thailand Trust Mark อาทิ การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว, การป้องกันและจัดการปัญหาแรงงานในภาคธุรกิจ, หลักการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคระดับสากลในแง่การบริหารแรงงาน เป็นต้น

และกิจกรรมล่าสุดคือ T Mark Consultant Day ที่ได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานมาร่วมให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจที่รัฐบาลเน้นย้ำอยู่เสมอ พร้อมตอบข้อสงสัยในการขอรับ ตรา T Mark เพื่อนำมาสู่ต้นกำเนิดของสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานระดับสากล

โอกาสเติบโตแบบไม่หยุดยั้งกับตราสัญลักษณ์ T Mark

เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในทุกด้านสำหรับสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางการค้า รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยสินค้าส่งออกที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงดำเนินการจัดโครงการ Thailand Trust  Mark มาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้ตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภค และต่างชาติมีความเชื่อมั่นในสินค้าไทย ซึ่งผู้ได้รับตรา T Mark จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้า และได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครรับตราได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือ สอบถามรายละเอียดที่ 02-507-8266, 095-592-5663 ในเวลาราชการ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 20
  •  
  •  
  •  
  •