กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกัน 3 ปีซ้อน คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 จัดอันดับโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลวิจัยการวัดมูลค่าแบรนด์และจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย ประจำปี 2560 จากแนวคิดบูรณาการศาสตร์ ทั้งในด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจประกันชีวิตพร้อมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน โดยนายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงแบรนด์องค์กรที่เข้มแข็งและการสร้างคุณค่าภายในองค์กร อันเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

B_1

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ในการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการวางแผนการเงินในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสร้างคุณค่าภายในองค์กรด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยมาตรฐานระดับสากล ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สู่การเป็นแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องสามปีซ้อน โดยในปีนี้มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงถึง 55,188 ล้านบาท รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 ในวันนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันให้กรุงเทพประกันชีวิตเดินหน้าสู่เป้าหมายในการสร้างความสุข และความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชนไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน” 

B-2

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •