ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Thammasat Business School และธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการแข่งขัน “GSVC 2016 รอบชิงแชมป์โลก”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

GSVC-2016-1.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ Thammasat Business School และธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมภาคธุรกิจ ชูศักยภาพ และความพร้อมของไทยสู่การเป็นเจ้าภาพเวทีการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมรอบชิงชนะเลิศระดับโลก หรือ The Global Social Venture Competition 2016 – The Global Final Round ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GSVC-2016-2

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดโครงการ GSVC 2016 ว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ “Towards Sustainable Growth” โดยมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทจดทะเบียนด้วยการส่งเสริมให้ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการลงทุน และส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักความยั่งยืน โดยสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมของนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการให้โอกาสและส่งเสริมให้เกิดนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนี้ให้แพร่หลายมากขึ้นตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน GSVC รอบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบ Global Final ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีตัวแทน 17 ทีม 14 ประเทศ จาก 5 ทวีป ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ รวมถึงนักลงทุนไทย ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม หรือ The Global Social Venture Competition (GSVC) เป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก จัดการประกวดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ 2542 เพื่อเฟ้นหาแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีที่สุดในโลกเป็นโครงการการประกวดที่มีจุดเด่น คือแผนธุรกิจที่เข้าการประกวดจะต้องเป็นธุรกิจใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ต้องสามารถวัดมูลค่าของการแก้ปัญหาเหล่านั้นออกมาได้ และตัวธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาโครงการ GSVC ได้สร้างธุรกิจเพื่อสังคมมากกว่า 200 โครงการทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโครงการสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี พลังงานทดแทน ฯลฯ

GSVC-2016-5

ด้านศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงการจัดการแข่งขันประกวด GSVC 2016 ในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมาประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ซึ่งเป็นการจัดการประกวดเพื่อหาตัวแทนผู้ชนะในระดับอาเซียนเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ University of California at Berkeley แต่ในปีนี้การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีความพิเศษมาก เนื่องจากประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก หรือ The Global Final Round โดยความร่วมมือระหว่าง Thammasat Business School ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นในการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ตัวแทนผู้เข้าประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจ นักการตลาดชั้นนำของโลก ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลกว่า 200 คนเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ และในการจัดงานที่ผ่านมาพบว่าความสนใจด้านธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นมา ในปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ GSVC กว่า 500 ทีมทั่วโลก”

การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม หรือ The Global Social Venture Competition (GSVC) จำแนกการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยการแข่งขันในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคจะจัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาพันธมิตรเครือข่ายของโครงการ GSVC เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนเพื่อเฟ้นหาแผนธุรกิจที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การแข่งขันสำหรับแผนธุรกิจเพื่อสังคม ผู้เข้าแข่งขันจะนำเสนอแผนธุรกิจว่ามีคุณค่าต่อสังคม การเงิน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร และแผนธุรกิจเหล่านั้นจะก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางสังคมได้อย่างไร ส่วนในรอบสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสาธิตกระบวนการ ดำเนินการในขอบเขตที่กำหนด ตั้งแต่ แรงจูงใจ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด แผนการปฏิบัติงานจริง การพิจารณาปัจจัยเสี่ยง และการตอบคำถาม โดยหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งออกเป็น ความเป็นไปทางธุรกิจ (33%) ศักยภาพต่อผลกระทบทางสังคม (33%) และ ความเป็นไปได้ที่จะทำโครงการให้ประสบความสำเร็จ (33%)

“การแข่งขัน GSVC 2016 รอบชิงชนะเลิศนี้ได้คัดเลือก 2 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขันระดับภูมิภาคมาทำการแข่งขันกัน โดยตัดสินจากแผนธุรกิจที่มีศักยภาพทางสังคม และสามารถสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ รวมถึงจุดแข็งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตัดสินประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมในแต่ละภาคส่วน อาทิ มูลนิธิผู้ให้เงินทุน นักลงทุนด้านธุรกิจเพื่อสังคม ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระหว่างประเทศ นักลงทุน และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม โดยในปีที่ผ่านมาหลายๆ โครงการจากประเทศไทยก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก อาทิ โครงการ Wheel Go Round ที่เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นให้สามารถออกจากบ้านไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างสะดวก โครงการนี้เริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายออนไลน์ผ่านทาง Facebook เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น และในปีนี้ก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งตัวแทนจากประเทศไทยจะประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกเพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจของไทยดำเนินธุรกิจแบบมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในมิติของการพัฒนาภายในองค์กร และมิติของการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร” ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ “การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมรอบชิงชนะเลิศระดับโลก หรือ Global Social Venture Competition 2016 – The Global Final Round” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.gsvc.org

GSVC-2016-4

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •