บริษัท เมอร์ค จำกัด จัดโครงการเดิน– วิ่ง การกุศล “WE RUN WE FUND วิ่งเติมฝัน”

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

M1

“ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่มีหนังสือให้อ่าน และ อุปกรณ์กีฬาให้เล่น” จากสถิติการอ่านของคนไทยปีพ.ศ.2558 มีคนไทยไม่อ่านหนังสือมากถึง 13.9 ล้านคน และมีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่อ่านหนังสือถึง 1.8 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก เมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆ ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนไทย มีการเล่นกีฬาที่ลดลง การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผลในการวิจัยกลับพบว่าหนึ่งในปัญหาการเข้าถึงความรู้จากหนังสือและการฝึกฝนทักษะทางกีฬาผ่านอุปกรณ์ที่จำเป็น มาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบริหารงานในโรงเรียน หลายโรงเรียนไม่มีห้องสมุดขาดอุปกรณ์กีฬา ทำให้เด็กและเยาวชน ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการอ่านและการเล่นกีฬา บริษัท เมอร์ค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงของทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ จึงได้จัดทำโครงการเดิน– วิ่ง การกุศล “WE RUN WE FUND วิ่งเติมฝัน”

เงินรายได้ไปไหน?
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เพื่อการจัดซื้อหนังสือเสริมทักษะและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กผู้ขาดแคลนจำนวน 26 โรงเรียนทั่วประเทศ

Race Categories
เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น จะเดินหรือวิ่งก็ได้

Price and Payment
คนละ 500 บาท

M2

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://race.thai.run/events/we-run-we-fund

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •