นมเปรี้ยวมาแรง ‘ดัชมิลล์’ติดท็อป

 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  

“นม”  เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนรักษ์สุขภาพ ในปัจจุบันมีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาในตลาดนมพร้อมดื่มจำนวนมาก ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมการบริโภคนมที่แตกต่างไปจากอดีต

บริษัท นาโนเซิร์ช จำกัด ได้สำรวจพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ตัวอย่าง เพศชาย ร้อยละ 53.0 หญิงร้อยละ 47.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 45.0  อายุ 30 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.0 และไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ   22.5  มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 47.5 และไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 46.5
 
ในการสำรวจพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มนมเป็นประจำทุกวันถึงร้อยละ 63.0 รองลงมาคือ 2-3 วันดื่มครั้ง  ร้อยละ 28.0  และ 4-5 วันดื่มครั้ง ร้อยละ7.5

ประเภทนมพร้อมดื่มที่นิยมมากที่สุด คือ  นมเปรี้ยว/โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ร้อยละ 32.5 นมสด UHT ร้อยละ 25.5 และนมพาสเจอร์ไรซ์ ร้อยละ 13.0 ตามลำดับ
 
นมเปรี้ยวที่นิยมดื่มมากที่สุด คือ ดัชมิลล์ ร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ ยาคูลท์ ร้อยละ 22.7 และ บีทาเก้น ร้อยละ 20.0 ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบว่ายี่ห้อนมสดที่นิยมดื่มมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ

 1. เมจิ ร้อยละ 17.1
 2. นมดัชมิลล์ ร้อยละ 14.7
 3. นมโชคชัย ร้อยละ 11.2

สำหรับช่วงเวลาที่นิยมดื่มมากที่สุด คือ ช่วงเช้า ร้อยละ 62.0 รองลงมาช่วงเย็นหรือค่ำ ร้อยละ 24.0  และก่อนนอน ร้อยละ 9.5

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลที่ชอบดื่มนม คือ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 46.0 รองลงมาเพื่อนำชิ้นส่วนไปชิงโชคหรือชิงรางวัล ร้อยละ 22.0  และดื่มเป็นประจำจนเคยชิน ร้อยละ 14.5

Source: Business Thai


 • 14
 •  
 •  
 •  
 •