เหตุคนกรุงออกกำลัง ห่วงสุขภาพ-ลดน้ำหนัก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุง ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง กลุ่มสำรวจเป็นเพศชาย ร้อยละ 58.5 และหญิง ร้อยละ 41.5 ช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0 ช่วงอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 30.0 และอายุมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 27.0 ตามลำดับ 

รายได้ของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 และ รายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีร้อยละ 35.5  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มนักศึกษา
 
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่มี Life Style ในการออกกำลังกาย โดยพบว่า ร้อยละ 50.0 ของกลุ่มตัวอย่าง ชอบการดูกีฬา ไปพร้อมๆ กับการออกกำลังกาย และร้อยละ 49.5  ที่ไม่ได้ชื่นชอบการดูกีฬามากนักแต่มีพฤติกรรมความชอบในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 
แนวคิดของการออกกำลังกายโดยพิจารณาในเรื่องของการจัดสรรเวลา พบว่า มีร้อยละ 59.0 ที่ไม่ได้จัดสรรเวลาไว้เฉพาะสำหรับการออกกำลังกาย และร้อยละ 41.0 ที่ได้กำหนดเวลาในการออกกำลังกายที่ชัดเจน

ความถี่ในการออกกำลังกายส่วนใหญ่พบว่า จะออกกำลังกายประมาณ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง หรือร้อยละ 28.5 สัปดาห์ละ 5 – 6 ครั้ง ร้อยละ 20.5  และสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 19.0 ตามลำดับ
 
กลุ่มตัวอย่างมักใช้เวลาในการออกกำลังกายต่อครั้งเฉลี่ยประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ร้อยละ 56.0 รองลงมา มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.0
 
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายของแต่ละคนแตกต่างกัน เนื่องจากความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือน  แต่อยู่บนพื้นฐานของการใส่ใจต่อสุขภาพเหมือนกัน ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาต้องการลดน้ำหนักหรือลดไขมันส่วนเกิน มีร้อยละ 18.9 และการที่เพื่อนหรือคนรอบข้างชักชวน ร้อยละ 17.4 ตามลำดับ

Source: Business Thai


  •  
  •  
  •  
  •  
  •