โอกาสเจาะตลาดผู้สูงวัย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้สำรวจกลุ่มผู้บริโภคที่น่าจับตามอง เพราะกำลังจะกลายเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่นั่นคือ นั่นคือกลุ่มผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ โดยเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในกลุ่มเพศชาย ร้อยละ 53.0 หญิง ร้อยละ 47.0 

กลุ่มผู้บริโภคอยู่ช่วงอายุ 50-55 ปี ร้อยละ 52.5 รองลงมา 56-60 ปี ร้อยละ 26.0 และมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 21.5 รายได้ส่วนใหญ่มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5  รองลงมาประมาณ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 26.0  ระดับการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด

ลักษณะของการพักอาศัยในปัจจุบันของกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เป็นลักษณะของการอยู่กับลูกหลานเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.0 และการอยู่กับสามี หรือ ภรรยา ร้อยละ 37.5 อยู่กับญาติๆร้อยละ 11.5 และอยู่คนเดียวร้อยละ 8.0

พฤติกรรมการออมเงินหรือการมีเงินสะสมไว้นั้น พบว่าส่วนใหญ่มีเงินออมหรือเงินสะสมของตนเองไว้อยู่แล้ว แต่อาจมีมากน้อยต่างกันออกไป ซึ่งกว่าร้อยละ 95.0 ที่มีเงินออม หรือ เงินสะสม

ส่วนการเลือกซื้อสินค้านั้นพบว่า ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจเลือกซื้อจะวางแผนว่าตนมีเงินเหลือหรือเพียงพอกับสิ่งของที่ต้องการเลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 38.0 และเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นในการใช้แต่ละเดือนเท่านั้นและจะไม่ซื้ออีก ร้อยละ 29.5

กลุ่มผู้บริโภคจะพิจารณาเลือกซื้อสินค้าโดยดูจาก “สินค้าจะต้องมีคุณภาพ” คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ ราคาของสินค้า คือ สินค้ามีราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 15.5 และ พิจารณาจาก สินค้าจะต้องมีเอกลักษณ์/มีรูปแบบสไตล์ของตัวเอง ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ

นอกเหนือจากสินค้าโดยทั่วๆไป ที่เลือกซื้อโดยปกติแล้ว อาทิ อาหารหรือของใช้ในชีวิตประจำวัน ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับชนิดสินค้าที่มีการคาดว่าหรือมีความต้องการเลือกซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภททองคำ(รูปพรรณ /ทองแท่ง) ร้อยละ 15.9 และเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆภายในบ้าน ร้อยละ 15.9 ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาคือ การเลือกซื้อเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 14.7 ตามลำดับ

Source: Business Thai


  •  
  •  
  •  
  •  
  •