[Infographic] ถ้าโลกนี้มีประชากรแค่ 100 คน จะแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

chart-700

ในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ เคยสงสัยหรือไม่ว่ามีผู้หญิงกี่คน ผู้ชายกี่คน อายุเท่าไรบ้าง พูดภาษาอะไรกัน ฯลฯ ซึ่งนักออกแบบ Jack Hagley จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ โดยลดจำนวนประชากรกว่า 7 พันล้านคน ให้เหลือเพียง 100 คน และออกแบบเป็นอินโฟกราฟฟิกเพื่อให้เข้าง่ายยิ่งขึ้น ดังนี้

อายุ

• อายุ 15-64 ปีมากที่สุด นับเป็น 66 คน
• อายุ 0-14 ปี 26 คน
• อายุ 65 ปีขึ้นไป 8 คน

อัตราการนับถือศาสนาต่างๆ

1. ศาสนาคริสต์ 33 คน
2. ศาสนามุสลิม 22 คน
3. ศาสนาฮินดู 14 คน
4. ศาสนาพุทธ 7 คน
5. อื่นๆ 12 คน
6. ไม่นับถือศาสนาใด 12 คน

snippet

เพศ

• ชาย 50 คน
• หญิง 50 คน

เชื้อชาติ

• ทวีปเอเชีย 60 คน
• ทวีปแอฟริกา 15 คน
• ทวีปอเมริกาใต้ 9 คน
• ทวีปอเมริกาเหนือ 5 คน
• ทวีปยุโรป 11 คน

ที่อยู่อาศัย

• อาศัยอยู่ในเมือง 49 คน
• อาศัยอยู่นอกเมือง 51 คน

ภาษา

• ภาษาจีน 12 คน
• ภาษาสเปน 5 คน
• ภาษาอังกฤษ 5 คน
• ภาษาอาราบิค 3 คน
• ภาษาฮินดี 3 คน
• ภาษาเบงกาลี 3 คน
• ภาษาโปรตุเกส 3 คน
• ภาษารัสเซีย 2 คน
• ภาษาญี่ปุ่น 2 คน
• ภาษาอื่นๆ 62 คน

header

อัตราการรู้หนังสือ

• ได้รับการศึกษา 83 คน
• ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ 17 คน

อัตราการศึกษา (จบปริญญา)

• สำเร็จการศึกษา 7 คน
• ยังไม่สำเร็จการศึกษา 93 คน

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

• ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 30 คน
• ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 70 คน

อัตราการครอบครองโทรศัพท์มือถือ

• มีโทรศัพท์มือถือ 75 คน
• ไม่มีโทรศัพท์มือถือ 25 คน

snippet3

อัตราการครอบครองที่อยู่อาศัย

• มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน 77 คน
• ไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน 23 คน

ลักษณะทางสุขภาพ

• น้ำหนักเกิน 21 คน
• ปกติ 63 คน
• ต่ำกว่าเกณฑ์ 15 คน
• ขาดแคลน 1 คน

อัตราความยากจน

มี 48 คน ใช้ชีวิตโดยใช้เงิน 2 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อวัน

การเข้าถึงน้ำที่สะอาด

• มีน้ำสะอาดใช้ 87 คน
• ไม่มีน้ำสะอาดใช้ 13 คน

snippet2

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลโดย the 100 People Foundation ที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรในโลกที่มีกว่า 7 พันล้านคน
แหล่งที่มา


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •