ผลสำรวจนักศึกษาไทย กับการเรียนต่อ ป.ตรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

campus

กว่านักศึกษาปี 1 ของปีนี้จะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ ต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ และส่งผลถึงผู้ปกครองด้วยเช่นกัน   หลายคนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง เพราะใกล้เปิดเทอมแต่ไม่รู้ว่าตนเองจะได้เรียนที่ไหน และจะเป็นอย่างไรต่อไป

Nano Search ได้ทำการสำรวจกลุ่มเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี   โดยสอบถามจากเด็กจำนวน 200 คนในเขตกทม.และปริมณฑล   กลุ่มตัวอย่างเพศชาย 51% เพศหญิง 49%  อายุระหว่าง 17-19 ปี (อายุ 17 ปี มี 15%, อายุ 18 ปี มี 45% และ อายุ 19 ปี มี 40%)  และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 7,500 บาท 22% รองลงมาคือ 8,000 บาท 21%   กลุ่มเด็กส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากโรงเรียนของรัฐมากกว่าโรงเรียนเอกชน

th_student_survey_1-1

th_student_survey_1-2

th_student_survey_1-31

th_student_survey_1-4

th_student_survey_1-5

th_student_survey_1-6

th_student_survey_1-7

th_student_survey_1-8

th_student_survey_1-9

th_student_survey_1-10

th_student_survey_1-11

th_student_survey_1-12


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE