The Digital Work by TeC x สมาคมดิจิทัลไทย (TDTA) เผยข้อมูลทักษะ ที่นักการตลาดดิจิทัลทุกองค์กรต้องมี

 • 4.5K
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ตอกย้ำการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ด้วยผลสำรวจจาก 4 หน่วยงานชั้นนำด้านดิจิทัล ได้แก่ โครงการ The Digital Work by Thailand e-Business Center (TeC) หลักสูตรด้านดิจิทัลที่มาแรงที่สุดในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 คน, สมาคมการค้าดิจิทัลไทย (TDTA), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ JOBBKK.COM โดยได้สำรวจถึงสถิติความต้องการแรงงานในสายงานดิจิทัลและจำนวนผู้ต้องการทำงานในสายงานดิจิทัล รวมถึงวิเคราะห์คะแนนการทดสอบวัดทักษะด้านการตลาดดิจิทัลจากผู้เข้าร่วมทดสอบกว่า 6,467 คน

Highlights:

 • นายจ้างมีความต้องการนักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer) สูงถึง 143,705 ตำแหน่ง แต่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าวเพียงแค่ 52,257 ตำแหน่ง หรือคิดเป็น 36% เท่านั้น
 • ผลการทดสอบ Online Assessment ของโครงการ The Digital Work by TeC กว่า 6,467 คน พบว่าคะแนนการทดสอบทักษะด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Skill) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่ง คือ 48.78%
 • ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอมีวิธีเเก้ไขความขาดแคลนกำลังพลด้านดิจิทัลไว้ 3 วิธี คือ (1) หาคนใหม่ที่มีความพร้อม (2) พัฒนาทักษะนักการตลาดดิจิทัลที่มีอยู่เดิม (3) โยกย้ายคนในองค์กรที่เล็งเห็นว่าเหมาะสมมาพัฒนาทักษะให้พร้อมสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล

คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัล กล่าวว่า “อาชีพ นักการตลาดดิจิทัล กลายเป็นสาขาอาชีพที่มีความขาดแคลนสูงในตลาดแรงงาน โดยได้รับเงินเดือนสูงกว่าตำแหน่งงานทั่วไปถึง 61% ซึ่งในยุค Digital Economy ทุกบริษัท ทุกองค์กร ตั้งแต่ระดับ Start-up, SME, Corporate จนถึง Enterprise จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี Digital Marketers ในองค์กร” นอกจากนี้ความต้องการนักการตลาดดิจิทัล ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนายจ้างมีความต้องการนักการตลาดออนไลน์สูงถึง 143,705 ตำแหน่ง แต่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าวเพียงแค่ 52,257 ตำแหน่ง หรือคิดเป็น 36% เท่านั้น”

จากผลการทดสอบ Online-Assessment The Digital Work by TeC เพื่อวัดระดับทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะในด้านการตลาดดิจิทัล และทักษะจำเป็นด้านอื่น ๆ อาทิ ทักษะทางธุรกิจและสังคม (Business Skill) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Logical Skill) ซึ่งข้อสอบดังกล่าวออกโดย TeC Certified Experts ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งผ่านการทดสอบวัดระดับจากองค์กรสากล อาทิ Google, Facebook, Line Certified และ ICDL (The International Computer Driving License) และภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมการค้าดิจิทัลไทย (Thai Digital Trade Association: TDTA) ที่มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านดิจิทัล (Digital), อีบิสสิเนส (e-Business), ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) และเทคโนโลยีอื่น ๆ (Technologies) ที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีความสามารถทัดเทียมสากล

การทดสอบมีกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นผู้ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งสิ้นกว่า 6,467 คน ผลการทดสอบพบว่า

 • คะแนนการทดสอบทักษะด้านการตลาดดิจิทัล มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่ง คือ 48.78% จาก 100 ซึ่งตัวเลขนี้เอง อาจเป็นการสะท้อนถึงปัญหาข้างต้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยหากพิจารณาทักษะเป็นราย Social media platform ซึ่งการทดสอบดังกล่าว จะทดสอบทักษะการตลาด บนสื่อสังคม (Social media) 3 ทักษะ หลัก ได้แก่ Facebook, Line และ Google
 • ทักษะที่ผู้เข้าร่วมสอบมีคะแนนทักษะด้านการตลาดสูงที่สุด คือ Content Marketing โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.78% รองลงมา คือ Google โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.78%, Facebook 42.58% และทักษะที่มีคะแนนต่ำที่สุด คือ Line โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.71% เต็ม 100 ซึ่งสวนทางกับสถิติการใช้งาน Line แอปพลิเคชันที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 45 ล้านคน โดยใช้สื่อสารมากที่สุดต่อวันโดยเฉลี่ยประมาณ 63 นาที คิดเป็น 29% เทียบกับเวลาที่คนไทยใช้บน Smartphone ทั้งหมด ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่อาจใช้ในเชิงการติดต่อสื่อสาร แต่ไม่ใช่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั่นเอง

ผู้สมัครงาน (Candidate) ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัล ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านการตลาดดิจิทัลที่เพียงพอต่อการเริ่มทำงานจริง รวมถึงทักษะทางธุรกิจและสังคมการทำงาน (Business Skill and Business Etiquette) และทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Logical Skill) เองก็สำคัญไม่แพ้กัน จากผลการทดสอบดังกล่าว พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะทางธุรกิจและสังคมการทำงาน อยู่ที่ 65.34% และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Logical Skill) อยู่ที่ 55.15% ซึ่งคนที่จะสามารถทำงานสายการตลาดดิจิทัลได้ดี ควรมีคะแนนขั้นต่ำที่ 70% ขึ้นไป

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ เลขาธิการสมาคมดิจิทัลไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TeC กล่าวว่า “ทักษะจำเป็นในสายงานดิจิทัล ทั้ง Hard Skills และ Essential Soft Skills ต่างไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา หาเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัย ต้องค้นหาและสั่งสมประสบการณ์ด้วยตนเอง หากแต่ยังไม่มีที่รวบรวมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นทุกทักษะอย่างรอบด้านไว้ด้วยกันในที่เดียว The Digital Work by TeC ต้องการช่วยให้คนทำงานเก่งขึ้นในหลาย ๆ ด้าน อาทิ Digital Marketing รวมถึงเราจะช่วยติดอาวุธด้านดิจิทัลและทักษะอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณโดดเด่น เป็นคนที่องค์กร บริษัทต้องการ พร้อมเรียนแบบเข้มข้น อัดแน่นด้วยสาระ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Case study and Workshop) และมีกิจกรรมเพื่อจำลองสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเจอในการทำงาน (Workplace simulation) อีกทั้งเรามีบริการ In-House Training & Development และหากบริษัท องค์กรต้องการหาคนสายด้านดิจิทัลเก่ง ๆ เราเองมีบริการด้าน e-Recruitment Service ซึ่งมี Talented Pool ด้าน Digital career โดยเฉพาะ ตั้งแต่ Entry Level จนถึง Top Management” 

The Digital Work by TeC มีบริการจัดทำ e-Mirror Data Analysis Report ที่จะทำให้องค์กรเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงและโดดเด่นของ Candidate ด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา โดยไฮไลท์คือ อยากเรียน แต่ไม่ได้จะได้เรียนง่าย ๆ ต้องผ่านการทดสอบก่อน เนื่องจากเรามีที่นั่งจำกัดในทุก ๆ เดือน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนวิทยายุทธจาก Certified Expert / Mentor ชื่อดังของเมืองไทย การันตีความสามารถด้านดิจิทัลของวิทยากร 7 CEOs ด้วย Google Adwords Qualified, LINE OA certification, ICDL Digital marketing 100/100 scores, Alibaba Business School Certification” เป็นต้น

นายณัฐพนธ์ ทิพย์มงคล New Graduate หนึ่งใน The Digital Work Alumni ผู้เข้าร่วมโครงการใน Batch ที่ 5 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Junior Digital Marketing Executive บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Digital Marketing ไม่ใช่ทักษะที่เรียนรู้ยาก เพราะโครงการ The Digital Work ให้คำตอบแล้ว ว่าเราจะเรียนอะไรก็ได้ขอแค่มีความตั้งใจ เเม้ว่าจะต้องอาศัยความพยายามมากกว่าคนที่มีพื้นฐานมาก่อน อย่างคนที่มีความรู้การตลาดไม่มาก ก็สามารถเริ่มทำงานสายดิจิทัลได้จริง เพราะตอนนี้ผมก็เป็น Junior Digital Marketing Executive แล้ว” โดยนายณัฐพนธ์ ได้เข้าร่วมสัมภาษณ์งาน ณ บริษัท เอเชียซอฟท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Project Collaboration ที่กำลังมองหากำลังพลด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพเข้าไปทำงานในองค์กร

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ The Digital Work เพื่อปูทางและเติบโตสู่สายอาชีพด้านดิจิทัล มุ่งสู่ตลาดแรงงานอนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tec.work/tdwbytec และแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE ID: @TeCworld หรือ กดแชทเลย http://bit.ly/34lPAki ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่สนใจ รับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามกำหนดหลักสูตรของโครงการ The Digital Work โดยทางโครงการฯ จะส่งผู้ที่ผ่านการอบรมที่มีศักยภาพในสายงานด้าน Digital marketing / Online marketing, Social media / Content creation, E-Commerce crew, PR / Viral marketing, Graphic Designer for social, media and online ads และ Video / Clip maker for Viral marketing ให้ท่านสามารถเรียกสัมภาษณ์และพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรของท่านในลำดับถัดไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tec.work/project-collaboration

#TheDigitalWork #TeC

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 4.5K
 •  
 •  
 •  
 •