103.58.148.118

Posts by Tag: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)»

eCommerce

ทำความรู้จักเจ้าของ 11Street (ประเทศไทย) คนใหม่ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ทายาทเนสกาแฟ ก่อนเดินหน้าธุรกิจอีมาร์เก็ตเพลส
Jul 12, 2018 Ξ No Comments

ทำความรู้จักเจ้าของ 11Street (ประเทศไทย) คนใหม่ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ทายาทเนสกาแฟ ก่อนเดินหน้าธุรกิจอีมาร์เก็ตเพลส

posted by

การมีผู้เล่นหลักในตลาดอีมาร์เก็ตเพลส อย่างลาซาด้า ช้อปปี้ และ JD CENTRAL ทำให้ธุรกิจในสนามนี้มีการแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น ขณะที่อีเลฟเว่น สตรีท จะมีการแถลงความชัดเจนในแผนเฟสต่อไปเร็วๆ นี้ มาทำความรู้จักกับธุรกิจในมือของทายาทเนสกาแฟ-เฉลิมชัย มหากิจศิริ President & CEO บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ก่อนเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจอีมาร์เก็ตเพลส

Recent Posts

Facebook