103.58.148.118

Posts by Tag: Let Them See Love 2018»

PR News

โครงการ “Let Them See Love 2018” รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
Jan 3, 2019 Ξ No Comments

โครงการ “Let Them See Love 2018” รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

posted by

สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้าทรูมูฟ เอช ผ่าน SMS และจากลูกค้ากลุ่มทรูที่ร่วมแลกทรูพอยท์แทนเงินบริจาคผ่านทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท ในโครงการ “Let Them See Love 2018” เพื่อระดมทุนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา

Recent Posts

Facebook