103.58.148.118

Posts by Tag: William Malek»

Interview

Exclusive talk กับ William Malek กับความสำคัญของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
Feb 11, 2019 Ξ No Comments

Exclusive talk กับ William Malek กับความสำคัญของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

posted by

การจะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ต้องเปลี่ยนจากหัวก่อน “หากไม่เปลี่ยนจากหัว การทำให้ “Design Thinking” ถูกนำเอาไปใช้ และยิ่งให้มีการใช้ในระยะเวลานานจะยิ่งยากมากขึ้น — Exclusive talk กับ William Malek กูรูระดับโลกด้าน INNOVATION & EXECUTION กับความสำคัญของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

Recent Posts

Facebook