“จุดเทียนออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” กับ SCB

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[Advertorial]

Facebook  SCB Thailand ออก Facebook Application ใหม่  “จุดเทียนออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

จากการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์  facebook  ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก  และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งที่ประเทศไทยมีผู้ใช้งานกว่า  13  ล้านคน  คิดเป็นอันดับที่ 16 ของโลก  ทำให้องค์กรในปัจจุบันต่างหันมาให้ความสำคัญ  ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการรับฟังและสะท้อนความคิดเห็นจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   


  •  
  •  
  •  
  •  
  •