ต่ออีกเดือน! ห้าม “อากาศยาน” บินเข้าไทย ถึง 31 พ.ค. คงมาตรการเพื่อควบคุม COVID-19

 • 103
 •  
 •  
 •  
 •  

banned-aircraft-flying-into-thailand

ตามที่มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้น แต่ด้วยความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 28 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 คุณจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งตามประกาศวันที่ 27 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดทั้งสิ้น 4 ข้อ ดังนี้…

 1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.
 2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
 3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยนดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค

(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19

(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย หรือ กลับภูมิลำเนา

(6) อากาศยานขนส่งสินค้า

 1. บุคลลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

ประกาศห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทย ฉบับที่ ๔(1)

ประกาศห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทย ฉบับที่ ๔(2)

 


 • 103
 •  
 •  
 •  
 •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน