COVID-19 ทำคนไทยตกงานเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 84.56% ส่งผลให้มีผู้ว่างงานสะสม 3.92 แสนคน

  • 553
  •  
  •  
  •  
  •  

Thai Unemployment

เป็นที่ทราบดีว่าสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการคมนาคม นอกจากนี้มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหลายธุรกิจ จนทำให้ต้องมีการปิดกิจการลงทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว ส่งผลให้มีพนักงานและลูกจ้างจำนวนมากต้องตกอยู่ในสภาพผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก

จากข้อมูลของกรมการจัดหางานพบว่า ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีผู้มาขอขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ์ว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th จำนวนสูงถึง 267,351 คน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 84.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมีนาคมที่มีผู้มาขึ้นทะเบียนเพียง 144,861 คน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID19

Business Shut Down

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้มีงานทำปัจจุบันมีจำนวน 37.33 ล้านคน และมีผู้ว่างงานสะสมอยู่ที่ 3.92 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.0%  โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถึง 1.15 แสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มที่เรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามลำดับ

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  ชี้ว่า จากจำนวนตัวเลขผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด COVID-19 ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้เตรียมแนวทางความช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชน โดยจะเร่งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน รวมถึงเสริมทักษะ ของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนไปหลังสถานการณ์ COVID-19 สิ้นสุดลง

Info Unemployment

แม้จะมีจำนวนผู้มาขอขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ์ว่างงานออนไลน์เพิ่มขึ้นจนน่าจกใจ แต่เมื่อมองตัวเลขผู้ว่างงานสะสมตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า ยังมีจำนวนผู้ว่างงานสะสมใกล้เคียงกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเที่ยบกับช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จนก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้น ในสหรัฐฯ เองก็พบอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน


  • 553
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE