มิตรผลเน้นนวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต

  • 109
  •  
  •  
  •  
  •  

โลกปัจจุบันถูกปกคลุมไปด้วยมลภาวะอันเกิดจากฝีมือมนุษย์หลายช่วงศตวรรษที่ผ่านมา การนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้อยู่อย่างสุขสบาย จนบางครั้งอาจจะมากเกินความต้องการ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย มลพิษที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลได้ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและมีความถี่มากขึ้น

mitr-phol-1

หลายหน่วยงานเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านชีวภาพจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และมีแนวโน้มจะหมดลงในอนาคต ผลผลิตทางการเกษตรที่มนุษย์เราสามารถปลูกเองได้ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจจนนำไปสู่แนวคิด ‘เศรษฐกิจฐานชีวภาพ’ (Bioeconomy) ที่ไม่เพียงจะมาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไปสู่ความยั่งยืนได้อีกด้วย

ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆทั่วโลกเองก็ได้ให้ความสนใจในแนวคิดนี้จนนำไปสู่นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างแพร่หลาย เช่น แผนการดำเนินงานและนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy Blueprint) โดยรัฐบาลโอบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา, การตั้งศูนย์วิจัยและสร้างแผนการดำเนินงานจากการผนึกกำลังขององค์กรต่างๆในสหภาพยุโรป รวมไปถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการสร้าง Nordic Bioeconomy Panel

mitr-phol-2

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) คือการสร้างระบบเศรษฐกิจจากสังคมที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว แนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพยังช่วยสร้างโอกาสในทางธุรกิจได้ จากการต่อยอดผลผลิตที่มีสู่การผลิตสินค้าให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมีตลาดรองรับมากขึ้นทั้งในแง่ของการผลิตเพื่อคู่ค้าหรือแม้แต่การผลิตออกสู่ผู้บริโภคก็ตาม

mitr-phol-3

กลุ่มมิตรผลเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความใส่ใจในสังคมมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ภายใต้แนวคิด Value Creation ต่อยอดคุณค่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมไทย กลุ่มมิตรผลจึงได้ริเริ่มแนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) มากว่า 20 ปี โดยได้ต่อยอดคุณค่าวัตถุดิบต้นน้ำอย่างอ้อยสู่ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล, ธุรกิจเอทานอล, ธุรกิจปุ๋ย ตลอดจนธุรกิจ Bio-based ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่พืชเศรษฐกิจได้ไม่รู้จบ

mitr-phol-4

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และต้องการที่จะผลักดันความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดพืชเศรษฐกิจ ในวาระครบรอบ 60 ปีของกลุ่มมิตรผล จึงเปิดเวทีให้น้องๆได้มาแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกใบนี้สวยงามอย่างยั่งยืน กับการประกวด “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต

นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดคณะและสาขาที่ศึกษาอยู่ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีมในสถาบันเดียวกัน ทีมละไม่เกิน 4 คน นำเสนอแนวคิดภายใต้หัวข้อ แนวความคิดที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดคุณค่าให้กับพืชเศรษฐกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยแนวความคิดที่ได้จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 2 ใน 3 ข้อที่จะช่วยส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ การต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน, การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

mitr-phol-5

ทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัลเงินสด 150,000 บาท โดยทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท สำหรับผลงานที่เข้ารอบทั้ง 60 ผลงาน จะได้รับเงินรางวัลชมเชย ผลงานละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท นอกจากนี้สำหรับ 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับรางวัลเกียรติบัตร และสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 12  ทีมที่มีความสามารถโดดเด่น โดยพิจารณาเป็นรายบุคคลจะได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มมิตรผล เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามเงื่อนไขของกลุ่มมิตรผล


  • 109
  •  
  •  
  •  
  •