“มีวนา” เป็นมากกว่ากาแฟ แต่คือวิถีที่ธุรกิจสนับสนุนให้ ‘คนและป่า’ อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 • 5.9K
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่ากระแสของการเรียกร้องให้แบรนด์และผู้ผลิตหันมาใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเมืองไทยเองผู้บริโภคก็เริ่มเข้าใจและตอบรับกับกระแสนี้กันมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติกหรือการหันมาทานเนื้อทางเลือก หรือแม้แต่การให้การสนับสนุนผู้ผลิต อุดหนุนซื้อสินค้าที่มีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ก็เกิดความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้บริโภคเริ่มเข้าใจแล้วว่าการบริโภคที่ดีต้องมีไปพร้อมๆ กับการดูแลโลกของเราด้วย แม้แต่ในแวดวงธุรกิจกาแฟบ้านเรา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลผลิตที่ดีและต่างชาติให้การยอมรับก็เน้นสนับสนุนการทำการเกษตรแบบยั่งยืน และที่สำคัญสนับสนุนให้ผู้คนอยู่ร่วมกับป่าได้

ดังเช่น แบรนด์ “มีวนา” (MiVana) ที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่า ผ่านกระบวนการปลูกกาแฟตามวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และอยู่ร่วมกับผืนป่าอันเป็นบ้านของพวกเขาได้อย่างยั่งยืน แต่มากไปกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว “มีวนา” ยังเป็นกาแฟคุณภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล มีกลิ่นหอม และรสชาติกลมกล่อมเป็นที่ยอมรับจากคอกาแฟอีกด้วย

จากแบรนด์ที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจในหลายแง่มุมเช่นนี้ เราจึงอยากจะแนะนำแบรนด์นี้ให้ทุกคนได้รู้จัก

 

 

กาแฟมีวนา ที่มาของ ‘รสชาติที่คุณรักษ์’

มีวนา (MiVana) คือกาแฟอินทรีย์รักษาป่า ที่ปลูกใต้ร่มไม้ในป่าต้นน้ำด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนรักษาคุณค่าของแร่ธาตุอาหารในผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ อันเป็นต้นกำเนิดของกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพสูง ปราศจากสารเคมี มีรสชาติที่ดี และมากไปกว่าเรื่องของรสชาติ การดื่มกาแฟมีวนายังถือเป็นการได้ดูแลรักษาป่า สัตว์ป่า ชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพราะแบรนด์เชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้เกษตรกรรวมถึงคนในชุมชนเกิดการหวงแหน และอยากช่วยกันรักษา ฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

 

 

หนึ่งในวิธีการปลูกกาแฟที่ช่วยดูแล อนุรักษ์ผืนป่าซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมายของ “มีวนา” คือ การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่า (Shade-Grown Forest Coffee) การปลูกต้นกาแฟภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในป่าต้นน้ำ นอกจากจะช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่าแล้ว ยังทำให้ผลผลิตหรือเมล็ดกาแฟที่ได้มีคุณภาพไปพร้อมๆ กัน แม้การปลูกกาแฟในพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเต็มไปด้วยธาตุอาหารหลากหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีมีอากาศเย็น จะทำให้ผลกาแฟสุกช้ากว่าปกติ แต่เมล็ดกาแฟก็จะมีช่วงเวลาในการสะสมธาตุอาหารได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กาแฟมีวนาจึงมีกลิ่นหอม รสนุ่มจากธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นตามวิถีวนเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย

ดังนั้นการดื่มกาแฟมีวนา จึงไม่ใช่เพียงได้รับรสชาติของกาแฟจากป่า แต่ทุกคนเหมือนได้ร่วมดูแลป่า
ไปพร้อมๆ กัน นี่เองจึงเป็นที่มาของกาแฟที่ให้ ‘รสชาติที่คุณรักษ์’

 

 

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผนึกพลังภาคประชาสังคมและภาครัฐ

อย่างที่กล่าวว่า “มีวนา” มีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ และอยากให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน จึงริเริ่มด้วยการทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่โดยลงภาคสนามเพื่อศึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการส่งเสริมกระบวนการปลูกกาแฟอาราบิก้า

โดยส่งเสริมกระบวนการปลูกกาแฟอาราบิก้าอย่างเป็นระบบด้วยวิถีวนเกษตรอินทรีย์ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนกระทั่งปัจจุบัน มีสมาชิกเกษตรกรที่ร่วมโครงการกว่า 300 ครอบครัว และรวมกลุ่มทำงานร่วมกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขุนลาว บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยคุณพระ บ้านดอยช้าง บ้านใหม่พัฒนา บ้านผาแดงหลวง และบ้านร่มเย็น ซึ่งสามารถดำรงชีพด้วยการเกษตรแบบอินทรีย์ ปลูกต้นกาแฟในพื้นที่ป่าต้นน้ำกว่า 6,000 ไร่ โดยไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างพื้นที่เพาะปลูกและยังปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่เพาะปลูกและผืนป่าไปพร้อมๆ กัน

 

 

ในขณะเดียวกันยังทำงานร่วมกับภาครัฐ โดยร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขยายผลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว แม่สรวย และแม่กรณ์ จังหวัดเชียงรายกว่า 10,000 ไร่ มุ่งหวังให้ขยายเป็น 20,000 ไร่ เพื่อให้ผืนป่าได้รับการฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บนมิตรภาพกับ “มีวนา”   

ความน่าสนใจอีกอย่างที่อดจะเล่าไม่ได้ก็คือ วิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับ “มีวนา” นั้นแตกต่างจากเกษตรทั่วไป เพราะสะท้อนถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บนวิถีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเมล็ดกาแฟมีวนาได้หลากหลายประโยชน์ ตั้งแต่ช่วงออกดอกสีขาวในฤดูฝนแรกช่วงต้นเดือนเมษายน เกษตรกรจะนำดอกกาแฟไปตากแห้ง แล้วนำมาแช่น้ำร้อน กลายเป็นชาดอกกาแฟออร์แกนิก ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายกลิ่นดอกมะลิ กับรสชาติที่สดชื่น ชุ่มคอ ชื่นใจ

หลังจากเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เล็กน้อยของดอกกาแฟแล้วก็มาถึงเวลาที่รอคอย คือช่วงเวลาที่ผลเชอร์รี่ของกาแฟจะค่อยๆ เติบโต ทั้งนี้ ผลเชอร์รี่กาแฟมีวนาปลูกเป็นแบบอินทรีย์จะใช้เวลาในการสุกช้ากว่าผลกาแฟทั่วไป โดยใช้เวลามากกว่า 8 เดือนที่ผลกาแฟค่อยๆ เจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ดูดซับแร่ธาตุที่หลากหลายจากธรรมชาติโดยรอบจนสุกเต็มที่เป็นสีแดงก่ำคาต้น และในบางสายพันธุ์ก็สุกเป็นสีเหลืองเข้ม สีส้มเข้มแตกต่างกันไป ทำให้เมล็ดกาแฟมีวนา กาแฟอนุรักษ์ป่า เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการดูแลผลผลิตทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ปลูกและผู้ที่บริโภค ที่สำคัญยังจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุทำให้ดินมีคุณภาพ ป้องกันศัตรูพืชได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและช่วงการดูแลผลผลิตต่อไปนั้น เกษตรกรและเจ้าหน้าที่มีวนายังได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรตามวิถีเกษตรอินทรีย์ในด้านต่างๆ อีกด้วย อาทิ การปลูกป่าในสวนกาแฟ การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างปี เป็นต้น

 

 

การรับซื้อผลผลิตที่เป็นธรรม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน

นอกจากการเข้าไปช่วยดูแลและพัฒนาวิถีชีวิตให้เกษตรกรแล้ว มีวนา ยังเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเกษตรกรด้วย ดังนั้น จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการให้ราคาที่เป็นธรรมในการรับซื้อผลเชอร์รี่เมล็ดกาแฟจากสมาชิกเกษตรกร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรรายย่อย และความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการ 4 ข้อสำคัญ ดังนี้

 • จะตกลงราคารับซื้อกาแฟร่วมกันกับสมาชิกเกษตรกร โดยไม่ให้ต่ำกว่าราคาตลาด
 • ออร์แกนิก พรีเมียม มอบเงินสนับสนุนสำหรับการทำกาแฟอินทรีย์ เป็นเงินที่เกษตรกรรายบุคคลได้รับเพิ่มเติมจากค่ากาแฟ มูลค่าที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสวนกาแฟนั้นๆ
 • Shade-Grown พรีเมียม มอบเงินสนับสนุนสำหรับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกกาแฟ โดยมีการตรวจสอบจำนวนและระดับความสูงของไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เพาะปลูก และมอบเป็นเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรรายบุคคล
 • เงินทุนการค้าที่เป็นธรรมมีวนา มอบเงินสนับสนุนที่มอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยคำนวณจากผลผลิตที่รับซื้อทั้งหมดในปีนั้นๆ และมอบให้เป็นเงินกองกลางของชุมชน สำหรับนำไปพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละชุมชน

 

 

กาแฟมีวนา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

นอกจากจะให้ความสำคัญกับระบบการค้าที่เป็นธรรมแล้ว ด้านการคัดสรรคุณภาพกาแฟออร์แกนิก มีวนาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยทุกถุงจากมีวนาถูกผลิตตามมาตรฐานการผลิตทั้ง GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล IFOAM, EU, USDA จนนำมาบรรจุในถุงพร้อมเติมก๊าซไนโตรเจนเพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นจนกว่าจะส่งไปถึงมือผู้บริโภคทุกคน

รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับปัญหามลภาวะขยะด้วย ดังนั้น จึงผลิตภายใต้แนวคิด Zero Waste หรือการทำขยะให้เหลือศูนย์ อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกกาแฟ Cascara เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการนำเปลือกกาแฟที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนการเกษตรอินทรีย์ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์จาก “มีวนา” ส่งมอบคุณค่าผ่านกาแฟคุณภาพมาตรฐานสากลในรูปแบบที่หลากหลาย

 • เมล็ดกาแฟดิบ Green Beans สำหรับผู้ประกอบการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วสำหรับผู้ประกอบการ อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโรงแรมต่างๆ
 • เมล็ดกาแฟคั่ว, กาแฟคั่วบด, กาแฟคั่วบดแบบดริปสำหรับผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่าย 3 เบลนด์ คือ กาแฟมีวนาซิกเนเจอร์เบลนด์ คลาสสิกเบลนด์ และซูพีเรียร์เบลนด์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

สำหรับช่องทางในการสั่งซื้อ สามารถซื้อได้ที่ห้างและร้านค้าชั้นนำ ได้แก่ The Mall : Gourmet Market, Foodland, Villa Market, Fuji UFM, เลมอนฟาร์ม และ Rimping Chiangmai รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์  ได้ที่ Shopee, Lazada และเว็บไซต์หลักจากมีวนา www.mivana.co.th/shop

 

 

กาแฟมีวนา กาแฟออร์แกนิกจากเกษตรกรไทยที่มีความตั้งใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมๆ กับการดูแลผืนป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขา เพื่อส่งต่อประโยชน์อีกมากมายจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาให้กับพวกเราทุกคน ที่จะมาบอกกับพวกเราทุกคนว่า ‘คนและป่า’ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และคุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเลือกทางที่ดีที่สุดกับโลกของเราแล้วหรือยัง

ติดตามข้อมูลต่างๆ จากกาแฟมีวนา (MiVana) ได้ที่ www.MiVana.co.th, www.facebook.com/mivanacoffee, https://lin.ee/bEdaNfN

#MIVANAOrganicForestCoffee #กาแฟออร์แกนิค #เมล็ดกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิค #เมล็ดกาแฟมีวนา

#กาแฟมีวนา #กาแฟใต้ร่มเงา #ShadeGrownOrganicForestCoffee


 • 5.9K
 •  
 •  
 •  
 •