NT รุกธุรกิจ Digital Transformation ผ่านโซลูชันต่าง ๆ เสริมความมั่นใจด้วย Checklist 6 ขั้นตอนการวางระบบ

  • 717
  •  
  •  
  •  
  •  

 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง TOT และ CAT เพื่อยกระดับบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ระดับประเทศ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา จนกระทั่งถึงการใช้งานส่วนบุคคล

โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจและการศึกษาซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ Digital Transformation และขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้น ดังนั้น NT จึงมีโซลูชันต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานขององค์กรเหล่านี้ และเพื่อให้ทุกระบบทุกโซลูชันสามารถเชื่อมต่อทำงานไปด้วยกันด้วยความราบรื่น จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นขั้นตอนและถูกต้องตามหลักการวิศวกรรมการสื่อสาร เพื่อลดผลกระทบและปัญหาการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

 

6 ขั้นตอนสู่การเริ่มต้นการวางระบบที่ดี

การวางระบบที่ดีตั้งแต่เริ่มจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจบนโลกดิจิทัลได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องเสียเวลาเพื่อแก้ปัญหา ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ NT ทุกครั้งที่มีการวางระบบจำเป็นต้องมีการตรวจ Checklist ถึง 6 ขั้นตอนด้วยกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าระบบทั้งหมด ได้ติดตั้งและทำงานประสานร่วมกันได้อย่างดี โดยมีปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุด

โดยขั้นตอนแรก จะเป็นการสอบถามความต้องการ (Get Requirements) ของลูกค้าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงงบประมาณ ข้อกำหนด ข้อจำกัดต่าง ๆ และ การลงพื้นที่สำรวจสถานที่ติดตั้ง เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและการใช้งาน
จริงที่จะเกิดขึ้น

การออกแบบระบบ (Design) เป็นขั้นต่อมา โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ร่วมออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
การใช้งานของลูกค้า รวมถึงการออกแบบงานติดตั้งอุปกรณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่สำคัญยังออกแบบระบบให้เชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การทบทวนระบบ (Review) จะเป็นขั้นตอนหลังการออกแบบ เพื่อทบทวนและตรวจทานการวางระบบเพื่อรองรับปริมาณงานต่าง ๆ  พร้อมทั้งแบบงานการติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงตรวจทานข้อเสนออื่น ๆ ก่อนที่จะทำการนำเสนอต่อลูกค้า ถือเป็นการ Recheck แผนต่าง ๆ ในช่วงต้น และหากลูกค้าต้องการที่จะปรับแผนการวางระบบฯ สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้

การดำเนินการติดตั้งระบบ (Installation) สำหรับขั้นตอนนี้จะทำการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และมีการควบคุมการติดตั้งโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานอย่างใกล้ชิด ช่วยให้มั่นใจได้ว่า การติดตั้งระบบฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างราบรื่น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การทดสอบระบบ (Test Run) เป็นขั้นตอนหลังการติดตั้ง สำหรับตรวจสอบและทดสอบระบบฯ ต่อหน้าลูกค้าก่อนเปิดให้ใช้งานจริง โดยทดสอบในหลากหลายสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า รวมถึงทดสอบระบบสำรอง กรณีเลือกโซลูชันดังกล่าว ช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการปรับแต่งระบบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

และ การส่งมอบงาน (Project Handover) เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังการติดตั้งและการทดสอบ ระบบฯ โดยในขั้นตอนนี้จะเน้นการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจรวมถึงสามารถใช้ระบบฯ ได้อย่างราบรื่น โดย NT จะช่วยดูแลระบบฯ รวมถึงแก้ไขปัญหา และให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดระยะเวลาสัญญา

 

 

 บริการที่เหมาะกับทุกความต้องการ

นอกจาก 6 ขั้นตอนที่ถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานแล้ว NT ยังมีโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจ (Business Solutions) โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ที่ NT พร้อมให้คำปรึกษาและวางระบบด้านโทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์เช่น

NT Premium Broadband Solution บริการอินเทอร์เน็ตองค์กรที่มีการจัดระดับความสำคัญเอาไว้ที่ระดับที่สูงที่สุด สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายได้ตามความเหมาะสม คุณภาพสูงในการรับส่งสัญญาณ ความเร็ว ความเสถียร รวมถึงความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล

NT Business Voice Solution บริการเทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการติดต่อทั้งภายในและระหว่างประเทศ ผ่านทั้งรูปแบบ NT Virtual PBX (VPBX) รองรับระบบ Call Center และรูปแบบ Cloud PBX ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้นยังมีบริการ  NT Leased Line Solution บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ NT Cloud Solution บริการด้านซอฟต์แวร์ ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์

นอกจากนี้ยังมี โซลูชันในด้านการศึกษา (Education Solutions) ที่เน้นไปยังกลุ่มสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 

 

NT SMS-RFID ระบบที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความปลอดภัยด้านข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียน

NT Smart In Building Wi-Fi Solution ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสําหรับภายในอาคาร พร้อมบริการ Wi-Fi ที่สามารถเก็บข้อมูล Log file เป็นเวลา 90 วัน

นอกจากนั้นยังมีบริการ NT Netlog ระบบช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ NT ICT Solution & MA โซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างครบวงจร รวมถึง Maintenance Service Agreement (MA) คือการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT รวมไปถึงระบบให้สามารถพร้อมใช้งาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ICT และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 

บริการหลังการขายหัวใจของการให้บริการ

นอกจากการมีโซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมไปถึงระบบการตรวจสอบแบบ 6 ขั้นตอนนั้น อาจยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทุ่มเทประสิทธิภาพทั้งหมดไปกับการดำเนินธุรกิจ การบริการดูแลหลังการขาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ NT ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่น ๆ

 

ศูนย์บริการ NT

 

NT มีศูนย์บริการมากกว่า 50 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  พร้อมการให้บริการการรับแจ้งปัญหาในการใช้งานทุกวัน 24/7 ผ่านเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีผ่านระบบ Call Center 1888 และทีมงานในพื้นที่กว่า 100 ทีม ซึ่งเป็นทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกระจายตามเขตศูนย์บริการต่าง ๆ ช่วยให้มั่นใจถึงการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รวมถึง NT Acadamy สถาบันพัฒนาบุคลากรที่ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพนักงานของ NT มีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่เพียงเท่านั้น NT ยังมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้คือจุดเด่นของ NT ในการวางระบบด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เริ่มตั้งแต่การค้นหาความต้องการของลูกค้า ค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจรวมไปถึงการวางระบบและทดสอบระบบพร้อมด้วยบริการหลังการขาย จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจและองค์กรการศึกษามั่นใจได้ว่า ระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งโดย NT จะมีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงมีความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล และช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนจากความเสียหายของระบบที่เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center เบอร์ 1888 หรือปรึกษาผู้เชียวชาญของ NT ได้ฟรีที่ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/

 


  • 717
  •  
  •  
  •  
  •