ครม.สั่งเลื่อนบังคับใช้ “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ออกไปอีก 1 ปีเพื่อลดผลกระทบ

  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

PDPA

กำลังเป็นที่สนใจของหลายๆ คนเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ หลังพระราชบัญัติฉบับดังกล่าวให้เวลา 1 ปีในการจัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการฯ ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งหลายภาคส่วนเริ่มมีการทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ภาคเอกชนกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและอยู่ในช่วงฟื้นฟูธุรกิจหลังสถานการณ์คลี่คลาย คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้พิจารณาข้อเสนอของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ในการเลื่อนบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกไปอีก 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน

Personal DATA

ทั้งนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ พร้อมทั้งออกพระราชกฤษฎีกา ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกไปอีก 1 ปี เฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยให้เหตุผลว่า สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ธุรกิจต่างทุกขนาดเกิดปัญหาการดำเนินงาน และจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ

การบังคับใช้กฎหมายในช่วงเวลานี้ อาจทำให้หลายธุรกิจไม่มีความพร้อมและเป็นสาเหตุให้เกิดการกระทำความผิดโดยไม่เจตนา ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการฯ ที่จะเข้ามาดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการสรรหาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ


  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา