“แสนสิริ” เพิ่มมาตรการจัดการขยะติดเชื้อ สร้าง New Normal “Waste Management” จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่วงการอสังหาฯ ไทย

 • 371
 •  
 •  
 •  
 •  

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ COVID-19” ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตแบบ Social Distancing และทำงานอยู่กับบ้าน (Work From Home) หรือเรียนที่บ้าน (Learn From Home) เท่านั้น หากแต่ยังได้สร้างผลกระทบให้ “ปริมาณขยะ” เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ และขยะพลาสติก

ตลอดระยะเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการทิ้ง “ขยะติดเชื้อ” ที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 1.5 – 2 ล้านชิ้นต่อวัน เฉพาะในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 1,500 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจพบได้เฉพาะขยะติดเชื้อที่ถูกทิ้งแบบคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเท่านั้น ยังไม่รวมขยะติดเชื้อที่ทิ้งไม่ถูกวิธีปะปนตามขยะทั่วไป

ไม่ต่างจากสถานการณ์ “ขยะพลาสติก” ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากเมื่อบริษัทต่างๆ ออกนโยบาย Work From Home และสถาบันการศึกษาให้นักเรียน – นักศึกษาเรียนทางออนไลน์ ทำให้คนหันมาพึ่งพาบริการ Food Delivery” มากขึ้น

สิ่งที่ตามมาคือ ปริมาณขยะจากครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะขยะจากการสั่งอาหาร Delivery เพิ่มขึ้นถึง 15% หรือคิดเป็นจำนวน 6,300 ตันต่อวัน จากปกติประเทศไทยมีขยะพลาสติก 5,500 ตันต่อวัน

ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมากเช่นนี้ เป็นวาระสำคัญไม่น้อยไปกว่าวิกฤต COVID-19 ที่คนไทยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันการลด – จัดการขยะอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

มาตามดูกันว่าหนึ่งใน Developer พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยรายใหญ่ของไทย “แสนสิริ” มีมาตรการ Waste Management ในโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ทั้งแนวราบ และแนวสูงอย่างไร ?

“จัดการขยะอย่างยั่งยืน” รากฐานสำคัญดูแลสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

การดูแลสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ไม่ได้มีแค่องค์ประกอบด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะ และลดความแออัดของเมืองเท่านั้น หากแต่ยังมีอีกหลายองค์ประกอบด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ระดับบุคคล – ครัวเรือน – ชุมชน – องค์กร/หน่วยงาน – ระดับประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ของ “แสนสิริ” ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จึงได้ขยายผลพันธกิจจาก Sansiri Green Mission” สู่ Sansiri Sustainability” เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้รอบด้านมากขึ้น

โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ สร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2019 สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ไปแล้วกว่า 1,917 ตัน หรือกว่า 90% ของเป้าที่วางไว้ทั้งหมด 3 ปี  โดยวางจุดยืนชัดเจนที่เน้นการลดและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปริมาณขยะติดเชื้อ และขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ ประกอบกับคนกังวลต่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมากขึ้น ทำให้พันธกิจ “Sansiri Sustainability” จึงต้องยกระดับมาตรการ Waste Management” ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อดูแลสุขอนามัยของลูกบ้าน และการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งในโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งในโครงการ T77 Community และโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ ของแสนสิริทั่วประเทศ, องค์กร และไซต์ก่อสร้างในองค์กร

ที่สำคัญแนวทางการยกระดับมาตรฐาน “Waste Management” ดังกล่าว จะไม่ได้ใช้แค่กับโครงการในเครือแสนสิริเท่านั้น หากแต่จะเป็นต้นแบบ และสร้าง “New Normal” ทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะของโครงการที่อยู่อาศัย – ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ และพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนไทยอย่างถูกวิธี

วางระบบจัดการขยะติดเชื้อ – ขยะพลาสติก – ขยะเศษอาหาร ผสานความร่วมมือลูกบ้าน

ภายใต้แผนยกระดับ Waste Management โครงการต่างๆ ของแสนสิริ ดำเนินการ 2 ด้านควบคู่กัน คือ

 1. วางระบบการบริหารจัดการขยะภายในโครงการให้รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
 2. สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในกลุ่มลูกบ้าน

เริ่มต้นจากในปี 2019 “แสนสิริ” ได้ศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของลูกบ้านอย่างจริงจัง เพื่อค้นหาแนวทางการคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับลูกบ้าน และเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อชะลอขยะไปสู่ Landfill ให้น้อยที่สุด จนได้ออกมาเป็นการคัดแยกขยะ 3 ประเภทใหญ่ คือ ขยะเศษอาหาร, ขยะเหลือทิ้ง และขยะรีไซเคิล

พร้อมทั้งผนึกกำลังกับ “พลัส พร็อพเพอร์ตี้” นำร่องคัดแยกขยะรีไซเคิลมากถึง 16 ตัน หรือเทียบเท่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เฉลี่ย 11.6 ตัน ใน 29 โครงการของแสนสิริ

นอกจากนี้จับมือ “โคคา-โคล่า (ประเทศไทย)” และ “คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ร่วมศึกษาทดลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างพฤติกรรมการแยกขยะของลูกบ้านใน T77 Community เพื่อนำร่องเป็นโครงการต้นแบบ จากนั้นนำผลการวิจัยมาปรับใช้ร่วมกับผลการศึกษาของแสนสิริ เพื่อออกแบบห้องพักขยะ และถังขยะรูปแบบใหม่ในทุกโครงการคอนโดมิเนียมที่จะแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

กระทั่งการเกิดขึ้นของสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2020 “แสนสิริ” ยังคงเดินหน้าการสร้างห้องพักขยะ และติดตั้งถังขยะรูปแบบใหม่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเล็งเห็นว่าจะมีขยะติดเชื้อ ขยะพลาสติก และขยะจากเศษอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน จึงได้วางแนวทางการจัดการขยะให้เข้มข้นขึ้นทุกกระบวนการ ได้แก่

 • “ขยะเศษอาหาร” สร้างความรู้ความเข้าใจลูกบ้านครอบครัวแสนสิริในการแยกขยะอาหาร ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกนำคัดแยกและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยธรรมชาติด้วย Food Waste Machine” เพื่อลดปริมาณขยะสดให้มากที่สุด
 • “ขยะพลาสติก” และขยะอื่นๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระป๋องอลูมิเนียม ให้ความรู้ลูกบ้าน เพื่อเพื่อให้คัดแยกรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นขยะรีไซเคิลที่คัดแยกออกมาแล้ว จะถูกส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่า หรือจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการก่อเกิดมลพิษสู่โลกต่อไป
 • “ขยะติดเชื้อ” แสนสิริ ผนึกกำลังกับ “พลัส พร็อพเพอร์ตี้” สร้างมาตรการจัดการ “ขยะติดเชื้อ” เช่น หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และขยะจากลูกบ้านที่ต้องกักตัว

โดยแนะนำวิธีจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้องกับลูกบ้าน และร่วมกับกรมควบคุมมลพิษจัดฝึกอบรมนิติบุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างรัดกุม

เช่น สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว เริ่มจากล้างมือให้สะอาด จากนั้นจับตรงสายเกี่ยวหูเพื่อถอดเท่านั้น แล้วทิ้งใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น รออย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 วันจึงนำไปทิ้ง โดยอย่าทิ้งรวมกับขยะอื่น เมื่อนำไปทิ้งเสร็จแล้ว ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

พร้อมทั้งเพิ่มถังขยะติดเชื้อในโครงการต่างๆ และจากนั้นในขั้นตอนกำจัดขยะติดเชื้อของลูกบ้านทุกครัวเรือน ทางโครงการจะนำขยะเหล่านี้ส่งให้กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภาครัฐ นำไปจัดการอย่างปลอดภัยต่อไป

“ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน และยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงอนาคตได้ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นช่วง COVID-19 โดยวางมาตรการจัดการให้เป็น New Normal ด้าน Waste Management ในโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ และเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะอย่างปลอดภัยและยั่งยืนของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย” คุณจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เล่าถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการจัดการขยะของโครงการที่อยู่อาศัย

T77 Community” ต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างยั่งยืน

การยกระดับมาตรการ Waste Management” ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนของการลงมือปฏิบัติจริง ต้องยกเคสของ T77 Community” โครงการที่รวบรวมคอนโดมิเนียม 6 โครงการ และไลฟ์สไตล์ต่างๆ บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ในย่านสุขุมวิท 77 เพราะถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของ “แสนสิริ”

อย่างในช่วง COVID-19 ที่คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น และ Work From Home – Learn From Home ทำให้เกิดปริมาณขยะ ทั้งกล่อง ถุง และกระป๋องที่มาจากการสั่ง Food Delivery เพิ่มขึ้นกว่า 10,463.4 กิโลกรัมต่อเดือนในโครงการ T77 Community

แต่ผลจากการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถคัดแยกขยะที่จะนำไปรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคม ขยะที่นำไปรีไซเคิล มีปริมาณ 2,272 กิโลกรัม จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มเป็น 3,041.7 กิโลกรัม และเมื่อเดือนมีนาคม 4,315.2 กิโลกรัม

ตัวเลขปริมาณขยะรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปสู่ Landfill

นอกจากนี้ขยะอีกประเภทที่เพิ่มขึ้นมาก คือ “ขยะติดเชื้อ” เฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ 55,000 ชิ้นในโครงการ  T77 Community และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 110,000 ชิ้นในเดือนเมษายน หรือคิดเป็นกว่า 2 ล้านชิ้นในโครงการแสนสิริทั่วประเทศ จึงได้เร่งดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ – สร้างความร่วมมือกับลูกบ้านในโครงการฯ

มาตรการ “Waste Management” ของแสนสิริได้นำไปปรับใช้กับทั้งทุกโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ของแสนสิริ รวมทั้งในองค์กร และไซต์ก่อสร้าง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้าง “New Normal” ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้หันกลับมากตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนเป็นแนวทางให้กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการขยะของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

Source : ข้อมูลปริมาณขยะติดเชื้อ และขยะพลาสติกในไทยช่วง COVID-19 : http://www.tei.or.th/th/highlight_detail.php?event_id=626


 • 371
 •  
 •  
 •  
 •