‘ศศินทร์’ สถาบันแรกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับมาตรฐานยุโรป BSIS ชี้วัด impact ‘ผู้นำแห่งอนาคต’

  • 10.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership skill) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำ คือ การสร้างผลกระทบ (impact) ให้เกิดขึ้น

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากล จาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ของสหรัฐอเมริกา และ EQUIS ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดจาก European Foundation for Management Development (EFMD) ของยุโรป

ศศินทร์ ‘สถาบันแรก’ ที่ได้การรับรอง BSIS ในอาเซียน

เมื่อเร็วๆ นี้ ศศินทร์ ได้การรับรองมาตรฐาน “Business School Impact System” (BSIS) จาก EFMD ซึ่งมีเครือข่ายของสถาบันทางด้านบริหารธุรกิจอยู่ทั่วโลกกว่า 930 สถาบันใน 91 ประเทศ โดย ศศินทร์ ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ “แห่งแรก” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองนี้ นับว่าเป็นการตอกย้ำ position ของศศินทร์ในยุค Digital Age ที่คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบันในการเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นความเป็นสากล และสร้างการพัฒนาความยั่งยืนด้วยแนวคิดผู้ประกอบการ

ในระดับภูมิภาค ศศินทร์ อยู่ในรายชื่อ 1 ใน 3 ของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BSIS จากทั้งหมด 34 สถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยมี 2 สถาบันในเอเชียที่ได้รับการรับรองนี้เช่นกัน คือ Shanghai’s China Europe International Business School (CEIBS) ประเทศจีน และ India’s Birla Institute of Management Technology (BIMTECH) ประเทศอินเดีย

BSIS ชี้วัด impact ตัวช่วยสร้าง “ผู้นำแห่งอนาคต”

ภายใต้กรอบมาตรฐาน BSIS นี้ จะช่วยให้ศศินทร์สามารถก้าวไปสู่กลยุทธ์ใหม่ได้อย่างมั่นคงขึ้น โดย BSIS เป็นเกณฑ์การประเมินผลกระทบ (impact) สำหรับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เริ่มใช้ในปี 2557 ซึ่งมีมุมมองด้านการวัด impact ทั้งหมด 7 ด้าน เพื่อประเมินการสร้างผลกระทบของสถาบันฯ ในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาธุรกิจ การวิจัย การเงิน สังคม ภาพลักษณ์ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ทั้งนี้ กระบวนการของ BSIS จะช่วยสะท้อนให้เห็นผลกระทบของการดำเนินงานทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่สถาบันการศึกษาสร้างให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าวว่า เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ที่สถาบันฯ ศศินทร์ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและยึดนำเป็นแกนหลักในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ การวัดผลความสำเร็จของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ดีหรือสถาบันการศึกษาใดๆ ก็ตามนั้น ขึ้นอยู่กับ impact หรือ ผลกระทบที่สถาบันแห่งนั้นก่อให้เกิดขึ้นกับผู้คน และองค์กรต่างๆ ในสังคม รวมไปถึงการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในภาคธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่เส้นทางการสร้างความยั่งยืนด้วยแนวคิดผู้ประกอบการ และเป็นแนวทางในการสร้าง “ผู้นำแห่งอนาคต” ซึ่ง BSIS จะช่วยเป็น guideline ที่เหมาะสมสำหรับการสร้าง impact ใหม่ๆ ศศินทร์จึงต้องการที่จะสร้าง impact ให้มากขึ้นต่อจากนี้

นายนิกม์ พิศลยบุตร รองผู้อำนวยการศศินทร์ ด้าน Strategy, Innovation and Impact กล่าวเสริมถึงมาตรฐาน BSIS ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันศศินทร์ ที่ต้องการเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำมาตลอด ศศินทร์เน้นการสร้าง impact ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ในภาคธุรกิจ และที่สำคัญคือ ส่งต่อ impact ไปสู่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องนั้นๆ และมีขยายการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง

แผนสู่ ‘maximize impact’ สร้างแนวคิดผู้ประกอบการยั่งยืน

ภายใต้ strategy ใหม่ของศศินทร์เพื่อเป้าหมายใหม่สู่การ “maximize impact” หรือการสร้างผลกระทบอย่างสูงสุด นายวสุ ศรีวิภา Chief Impact Officer ได้กล่าวถึงการนำแนวทาง BSIS มาปรับใช้กับหลักสูตร การเรียนการสอน การดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งยังยกตัวอย่างถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถาบันที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคธุรกิจในการต่อยอดแนวคิดการสร้างความยั่งยืน

ตัวอย่างเช่น เมื่อปี 2561 ศศินทร์ได้ร่วมกับพันธมิตรในการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์และการเสวนาในหัวข้อ Food Waste ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่จำนวนผู้ร่วมงาน คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร โดยหนึ่งในความสำเร็จของการสร้าง impact นั้นคือ มีผู้บริหารของเชนร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมงาน ได้นำความรู้และสิ่งที่ได้จากงานไปปรับใช้กับร้านอาหาร เช่น ปรับกระบวนการการผลิตภายในร้าน หรือ ออกเมนูใหม่ๆ ที่จะช่วยลด Food waste ที่เกิดจากการดำเนินงาน เป็นต้น

จากความสำเร็จ ของการสร้าง impact ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมกับการได้รับการรับรองมาตรฐาน BSIS จากยุโรป ศศินทร์จึงต้องการขยาย impact ไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ที่มาใช้บริการ และศิษย์เก่าของเรา

ในยุคที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเหมือนกระพริบตา หากเราไม่ขยันปรับตัว ไม่ลับคมตัวเอง ก็อาจจะเหลือพื้นที่ให้ยืนน้อยลงเรื่อยๆ แต่หากไม่อยากตกขบวน ลองไปสำรวจหลักสูตรของศศินทร์ ได้ที่งาน Open House  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sasin.edu หรือโทร 02 218 3851, 02 218 3861-62


  • 10.3K
  •  
  •  
  •  
  •