เผยสุดยอดแบรนด์ไทยที่มีมูลค่าสูงสุดแห่งปี 2014

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

thai-top-brand-2014-2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Manager Online และSettrade.com จัดงานประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 และ Thailand ‘s Corporate Brand Rising Stars เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และอาจารย์เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำวิจัยเรื่อง “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” โดยสร้างเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กรเครื่องมือแรกในประเทศไทย ที่มีชื่อว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในต่างประเทศ และยังได้รับรางวัลบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2556 ความโดดเด่นของเครื่องมือนี้คือ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินค่าแบรนด์องค์กรได้เป็นตัวเลขทางการเงิน

ในปีนี้ ผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องได้ถูกนำเสนอในงาน Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เป็นปีที่ 3 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้เป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล Thailand Corporate Brand Values ให้แก่บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด หรือThailand’s Top Corporate Brand Values และบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด หรือ Thailand ‘s Corporate Brand Rising Stars ใน 8 หมวดอุตสาหกรรม

บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2557 จำนวน 8 ราย ได้แก่

#1 หมวดเทคโนโลยี
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มูลค่า 462,817 ล้านบาท

ais-logo

#2 หมวดการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 318,704 ล้านบาท

scb_logo

#3 หมวดบริการ
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 263,604 ล้านบาท

cpall

 

#4 หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
เอสซีจี มูลค่า 249,608 ล้านบาท

scg

#5 หมวดทรัพยากร
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มูลค่า 184.127

ptt

#6 หมวดเกษตรและอาหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มูลค่า 113,120 ล้านบาท

cp-food

 

#7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 48,852 ล้านบาท

ptt-global

#8 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มูลค่า 5,873 ล้านบาท

sabina

 

ส่วนบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ปี 2557

 • #1 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค – บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,502 ล้านบาท เติบโต 373%
 • #2 หมวดเกษตรและอาหาร – บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ มูลค่า 11,958 ล้านบาท เติบโต 179.17%
 • #3 หมวดเทคโนโลยี – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 12,507 ล้านบาทเติบโต 159.77%
 • #4 หมวดทรัพยากร – บริษัท เชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 5,605 ล้านบาท เติบโต 91.50%
 • #5 หมวดบริการ – บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 68,975 ล้านบาท เติบโต 82.66%
 • #6 หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 101,566 ล้านบาท เติบโต 45.77%
 • #7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม – บริษัท ไทยสตีล เคเบิล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,102 ล้านบาท เติบโต 18.68%
 • #8 หมวดการเงิน – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 65,529 ล้านบาท เติบโต 15.10%

[via Manager.co.th]


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tukko Nathida
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ
CLOSE
CLOSE