สำรวจ ‘เงินเดือน’ ประจำปี 2564-2565 ตั้งแต่เด็กจบใหม่ ไปจนถึงระดับผู้บริหาร

  • 715
  •  
  •  
  •  
  •  

เปิดผลสำรวจอัตราเงินเดือนประจำปี 2564-2565  โดยโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรในสายต่างๆ ตั้งแต่ระดับบัณฑิตจบใหม่ ไปจนถึงระดับผู้บริหาร เริ่มต้นที่ 15,000 บาทไปจนถึง 850,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านภาษา

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้จัดทำ “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2021 – 2022” โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกมิติของกลุ่มงานต่างๆ ให้มีความครอบคลุมทุกทักษะในแต่ละระดับและประเภทของการจ้างงานที่หลากหลาย  ซึ่งการจัดทำและเตรียมข้อมูลทั้งหมดมีความเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรธุรกิจนำไปใช้ในการวางแผนกำลังคนและการจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อย่างไรก็ตามในแต่ละองค์กรมีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจ โดยโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรในสายต่างๆ ตั้งแต่ระดับบัณฑิตจบใหม่ ไปจนถึงระดับผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่ต้นที่ 15,000 บาท ไปจนถึง 850,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านภาษา

อัตราเงินเดือนแบบพนักงานประจำ ในระดับผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหารในกลุ่มสายงานต่างๆ มี ดังต่อไปนี้

งานระดับผู้บริหาร เริ่มต้น 67,200 – 850,000 บาทต่อเดือน

งานทรัพยากรมนุษย์ เริ่มต้น 42,000 – 340,000 บาทต่อเดือน

งานบัญชีและการเงิน เริ่มต้น 40,000 – 189,500 บาทต่อเดือน

งานขายและการตลาด เริ่มต้น 45,000 – 460,000 บาทต่อเดือน

งานภาคการผลิตและวิศวกร เริ่มต้น 55,000 – 250,000 บาทต่อเดือน

งานบริการลูกค้า เริ่มต้น 48,000 – 120,000 บาทต่อเดือน

งานบริการสำนักงานเงิน เริ่มต้น 35,000 – 120,500 บาทต่อเดือน

งานซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เริ่มต้น 28,000 – 250,000 บาทต่อเดือน

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เริ่มต้น 42,000 – 340,000 บาทต่อเดือน

งานด้านไอที เริ่มต้น 40,000 – 525,000 บาทต่อเดือน

อัตราเงินเดือนแบบสัญญาจ้าง, งานชั่วคราว และงานโปรเจกต์  

งานบริการลูกค้า เริ่มต้น 60,000 – 120,000 บาทต่อเดือน

งานบัญชีและการเงิน เริ่มต้น 50,000 – 100,000 บาทต่อเดือน

งานขายและการตลาด เริ่มต้น 35,000 – 80,000 บาทต่อเดือน

เภสัชกรรมและสุขภาพการแพทย์ เริ่มต้น 150,000 – 200,000 บาทต่อเดือน

งานภาคการผลิตและช่างเทคนิค เริ่มต้น 120,000 – 200,000 บาทต่อเดือน

งานโครงการโยธา เริ่มต้น 70,000 – 120,000 บาทต่อเดือน

ในส่วนการจ้างงานชาวต่างประเทศในระดับผู้บริหาร ในกลุ่มหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้จัดการ เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 140,000 – 1,000,000 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในแต่ละสายงานมีตัวเร่งและปัจจัยในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันบ้างตามแต่ละสายงาน  แต่มีหนึ่งเครื่องมือที่ในยุคดิจิทัลปฏิเสธไม่ได้ก็คือ การนำเทคโนโลยี (IT) เข้ามามีบทบาทในการทำงานส่งผลให้บุคลากรต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดทั้งการรีสกิล (Reskill) และ อัพสกิล (Upskill) เพื่อมาช่วยในการทำงาน รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกัน การสื่อสารที่เข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


  • 715
  •  
  •  
  •  
  •