Mitsubishi Electric เดินหน้ารุก Smart Factory ร่วมพัฒนา Automation Park ครั้งแรกบนพื้นที่ EEC

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากที่เราได้ยินโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้พื้นที่ภาคตะวันออกกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่ง รวมถึงท่าเรือน้ำลึกที่จะกระจายผลผลิตไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก นั่นจึงทำให้พื้นที่ EEC กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับกระบวนการผลิตภายใต้แนวคิด Industry 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีผสานการทำงานของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ลดต้นทุนและช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงกว่าการใช้แรงงาน

โดย Mitsubishi Electric ได้ร่วมกับ EEC และพันธมิตรเครือข่าย ผสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เดินหน้าใช้ Ecosystem  สนับสนุนการใช้ระบบ e-F@ctory เพื่อการสร้างสรรค์โซลูชั่น และการเติมเต็มความรู้ของบุคลากร ผ่าน EEC Automation Park พร้อมเชื่อมโยงกลุ่ม e-F@ctory Alliance ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และเพิ่มทักษะแรงงานเพื่อนำไปสู่ Industry 4.0 อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน

ด้าน นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ชี้ว่า บริษัทฯ ได้นำระบบสายการผลิตอัจฉริยะ หรือ e-F@ctory  เข้ามาใช้ในการสนับสนุน และผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านโครงการ EEC Automation Park โดยใช้นวัตกรรมขั้นสูงที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ทั้ง Machine Automation, Digital Engineering และ Human Knowledge

สำหรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อการศึกษา Mutsubishi Electric ได้ดำเนินการสำเร็จแล้วในโครงการ EEC Automation Park และพร้อมก้าวต่อไปด้วยการสร้าง ecosystem เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมไทย และเป็นการนำพาอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่การพัฒนา Digital Manufacturing Platform อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital และยังเป็นแรงเสริมให้กับนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะพื้นที่ EEC ในการสร้างบุคลากรสำหรับประเทศไทย

ปัจจุบัน Mitsubishi Electric ร่วมกับพันธมิตรกลุ่ม e-F@ctory’s alliance ในการพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ ที่สามารถให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปปรับใช้งานได้จริงในโรงงานของตัวเอง ตัวอย่างเช่น 5G Remote Solution, Automated Mobile Robot (AMR), Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) หรือ การเชื่อมต่อระบบ IT กับ OT ภายใต้ระบบ Cyber Security นอกจากนี้ยังมีโรงงานพันธมิตรที่พัฒนาการผลิตตามแนวทาง e-F@ctory และ SMKL (Smart Manufacturing Kaizen Level)  โดยปรับใช้โซลูชั่นจากกลุ่มพันธมิตร e-F@ctory Alliance ในประเทศไทย อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ขณะที่ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ชี้ว่า ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการผลักดันการใช้ระบบ Automation เพื่อพัฒนา Smart Factory 4.0 ในไทย ที่นำโดย Mitsubishi Electric ภายใต้โครงการ e-F@ctory Alliance พร้อมพันธมิตรเครือข่ายร่วมพัฒนา EEC Automation Park ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นฐานหลักในการขับเคลื่อนการใช้ Robotics & Automation สร้างความเชี่ยมโยง ecosystem

ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาและปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตจนเกิด Industry 4.0 ขึ้นจริงในพื้นที่ EEC  และเป็นเครื่องมือสำคัญให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve  อาทิ  5G, Smart Factory, Data Center, Cloud Services, Digital Platforms ซึ่งคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเกิดลงทุนสูงถึง 500,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี  โดยในปี 2565 ได้ตั้งเป้าหมายให้โรงงานใน EEC จัดเตรียมความพร้อมระบบต่างๆ และเชื่อมหาแหล่งทุนได้ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง

ขณะที่แผนระยะยาวตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะสามารถปรับสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Digital Manufacturing 4.0 ไม่น้อยกว่า 10,000 โรงงาน ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ยกระดับรายได้แรงงานไทย ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการ “JETRO Robot Automation Project” ซึ่งเป็นโครงการของ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO ได้จัดตั้งเว็บไซต์พิเศษเพื่อแนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ในด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย JETRO และ EEC ได้ร่วมสนับสนุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมี EEC Automation Park ที่อยู่ในพื้นที่ EEC เป็นฐานความร่วมมือที่สำคัญซึ่งมี Mitsubishi Electric เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในระบบอัตโนมัติในโรงงาน โดยเทคโนโลยีและความรู้ของญี่ปุ่นจะเผยแพร่สู่ประเทศไทย และคาดว่า EEC Automation Park จะสามารถส่งเสริมและผลักดันการปรับใช้ระบบอัตโนมัติของโรงงานและการเพิ่มผลผลิตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ EEC Automation Park ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน Robotics, Automation ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดย EEC-HDC ศูนย์เครือข่าย EEC Net และการส่งเสริมให้มีการรับรองทักษะตามมาตรฐานสากล (Skill Qualification) เพื่อให้มีทักษะและผลิตภาพแรงงาน หรือ Labor Productivity สูงขึ้นด้วยมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลก โดยตั้งเป้าอย่างน้อย 2,000 คน/ปี หรือ 15,000 คนภายใน 5 ปี


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE