“สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” คว้าแชมป์เปี้ยนเวที WSIS PRIZES 2018 ใช้ ICT สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์

  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ (1)

เป็นมากกว่าการทำ CSR เพราะ โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง จาก AIS สามารถคว้ารางวัล Champion จากเวทีระดับโลก WSIS PRIZES 2018 (วีซิส ไพรส์ 2018) จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่คัดเลือกจากโครงการที่สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอซีที รวมถึงสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเกิดประโยชน์ต่อการยกระดับสังคม ซึ่งโครงการสานรักฯ เป็นโครงการเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

สำหรับโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง เป็นโครงการที่ AIS ริเริ่มและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว ด้วยความเชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี และหากครอบครัวแข็งแรงก็จะส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย เนื่องจากสถาบันครอบครัวไทยค่อนข้างอ่อนแอ ความใกล้ชิดและความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลง จากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น AIS จึงริเริ่มโครงการสานรักและกลายเป็นนโยบายหลักของบริษัทในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมจนถึงปัจจุบัน


  • 17
  •  
  •  
  •  
  •