เอไอเอส รับรางวัล Top CSR Advocates in Asia 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ais-1

เอไอเอส โดย นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับรางวัล Top CSR Advocates in Asia 2015 จากเวที Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สอดรับกับนโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัท โดยผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมี ดร.เจฮานติ ดีซาน คณะกรรมการ ACES Awards ,กรรมการและผู้จัดการบริษัท ซีเนอร์จิโอ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด และ คุณแชงการี บี ประธานกรรมการบริหาร มอรส์กรุ๊ป (MORS Group) เป็นผู้มอบรางวัล


  •  
  •  
  •  
  •  
  •