บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทั้งในส่วนของสายการบินฯ และสนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

โดยมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของบริษัทฯ ได้แก่

 1. เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการทำความสะอาดภายในอากาศยาน โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกจุดโดยละเอียด และปิดอากาศยานเพื่ออบ ฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน สำหรับอากาศยานทุกลำ รวม 38 ลำ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสฯ  บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดภายในอากาศยานเป็นประจำทุกวันในทุกจุดเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน โดยเน้นจุดเสี่ยงพิเศษ อาทิ ภายในเครื่องบินทั่วไป กระเป๋าหน้าที่นั่งผู้โดยสาร ที่นั่งโดยสาร ห้องน้ำ และครัว เป็นต้น และในกรณีพบผู้โดยสารที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อ สถานีปฏิบัติการบินนั้นจะดำเนินการทำความสะอาดอากาศยานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละเอียดตามมาตรฐานโดยทันที
 2. มาตรการของสนามบินภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง (สมุย สุโขทัย ตราด) จะมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกจุดของผู้โดยสารและพนักงานเป็นประจำทุกวัน อาทิ เคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องรับรองผู้โดยสาร จุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Service Kiosk) ห้องเก็บสัมภาระ และรถเข็นวีลแชร์ เป็นต้น มีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารเบื้องต้น และมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารด้วยอุปกรณ์วัดไข้แบบมือถือเพื่อยืนยันว่าสามารถเดินทางได้ และจะรายงานไปยังหน่วยแพทย์ของสนามบินนั้นๆ ในกรณีที่ผู้โดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ มีการติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณสนามบินสำหรับผู้โดยสารและพนักงาน
 3. มาตรการสำหรับพนักงานที่ให้บริการโดยตรงกับผู้โดยสาร อาทิ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และจะสวมใส่ถุงมืออนามัยหากมีการสัมผัสกับอาหารที่ให้บริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกนโยบายเกี่ยวกับการให้พนักงานงดเดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง รวมถึงชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่ยังไม่มีความเสี่ยงหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับเดียวกับมาตรการของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุข และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) และ องค์การอนามัยโลก (WHO)


 • 12
 •  
 •  
 •  
 •