บุญรอดฯ คว้า 2 รางวัล HR ASIA องค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุด ชูแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรสร้างคน สร้างสรรค์สิ่งดีตอบแทนสังคม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

บุญรอดบริวเวอรี่ คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย ทั้ง HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 และ We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 จากนิตยสาร HR Asia หนึ่งในนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย

โดยรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย พิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน, การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ซึ่งในปีนี้มีองค์กรไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 269 แห่ง และอีกรางวัลที่ได้รับในปีนี้คือ We Care: HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 รางวัลพิเศษด้านการดูแลใส่ใจพนักงานดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ถือเป็นองค์กรที่ใส่ใจ ดูแลทั้งพนักงานและสังคมเป็นอย่างดี

ซึ่ง ‘คน’ ถือเป็นหนึ่งเครื่องชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นการดูแลบุคลากรให้ดี ทั้งในแง่ของการสร้างทีม การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อดึงศักยภาพของคน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมถึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่องค์กรที่ดีควรมี

 

 

คุณสุนิษฐ์ สก๊อต Head of Organization Capability ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า บุญรอดฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน โดยหนี่งในกุญแจความสำเร็จที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนองค์กร นั่นก็คือการพัฒนาและดูแลบุคลากร ทั้งในด้านของการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ เพราะ “คน” ถือเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างโอกาสความก้าวหน้า ควบคู่กับสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทั้งบรรยากาศการทำงานและการใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน และสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารในแต่ละรุ่นให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายที่ใช้ในการบริหารองค์กรมาโดยตลอด

เราเชื่อว่า องค์กรที่ดี ที่สามารถมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับผู้บริโภคได้ จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ภายในองค์กร ซึ่งทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับจาก HR Asia ในปีนี้ถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมในการดูแลคนขององค์กรที่ทำต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับ จนทำให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทแถวหน้าของเอเชียที่คนอยากร่วมงานด้วย

 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 88 ปีที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลบุคคลากร เรียกว่า “SINGHA WAY” หรือ ‘วิถีของสิงห์’ ซึ่งเปรียบเสมือน DNA ขององค์กรที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปถึงพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขจากภายใน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วยคุณค่า 4 แกนหลัก ได้แก่

Family – วิถีการบริหารงานและการใช้ชีวิตร่วมกันในที่ทำงาน บนพื้นฐานที่ว่า ทุกคนเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้บริโภค

Courage – เปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือนำมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด

Premium Quality – สร้างมาตรฐานการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ให้กับผู้บริโภค

Happiness การส่งต่อความสุขให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าที่ทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว

 

 

SINGHA WAY จึงถือเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติที่เราได้ยึดถือมาอย่างยาวนาน โดยนอกเหนือจากนโยบายที่จะต้องมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้ว ความแข็งแกร่งจากภายใน จะทำให้เราสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังที่มีส่วนช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนและสังคมได้ ด้วยความเชื่อที่ว่า ความแข็งแกร่งของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ด้วย ‘สังคมที่เข้มแข็ง’ ดังนั้น หากสังคมแข็งแกร่งมากขึ้นเพียงใด บริษัทฯก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกัน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE