งานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ” ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

DITP_1

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลุกปั้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำแนวคิดและเคล็ดลับต่างๆไปต่อยอดพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

DITP_4

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรคุณภาพจากภาควิชาการ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ ได้แก่ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์” รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร นักวิจัยด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการผลิต และที่ปรึกษาแผนธุรกิจ/วิศวกรอาวุโส,คุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน),อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี, ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด, คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), ดร.ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การ ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ,ดร.สุรัตน์ จันทร์ทองปาน ผู้จัดการการขนส่งสินค้าผ่านแดน บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย), ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย, คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จัทรประกายกุล มาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดความรู้และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรในระดับมาตรฐานสากล

DITP_3

ในปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ โดยเฉพาะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการบรรยายตลอดระยะเวลา 4 วัน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 7 ด้านในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

1) การกำหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการนำองค์กร
2) การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
3) การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์
4) การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด
5) การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
6) การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์
7) สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสพิเศษให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ได้พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทางวิทยากรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์ของธุรกิจตนเอง และได้ตระหนักถึงผลกระทบและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ นับเป็นการตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุค 4.0 ในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DITP_2

ทั้งนี้การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้เผยถึงเคล็ดลับของการกำหนดยุทธศาสตร์ของการนำองค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ที่รอบด้าน เพื่อดำเนินธุรกิจให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการทำงานในองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และที่สำคัญคือการวางแผนและปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนดำเนินการเพื่อควบคุมระบบการไหลเวียนสินค้าและบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ, การจัดการคลังสินค้า, การบริหารต้นทุน รวมไปถึงการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain Management ) เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องบริหารให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้ผลิต ( ผู้ให้บริการ ) กับผู้ขายปัจจัยการผลิต ( ซัพพลายเออร์ ) เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต, ยกระดับความสามารถในการบริหาร และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญทางด้านการตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และหาแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านของการทำกำไร และการประชาสัมพันธ์ที่จะบอกถึงคุณค่าทางธุรกิจที่องค์กรส่งมอบให้กับลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการ

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ http://logisticsseminar.tradelogistics.go.th

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 15
  •  
  •  
  •  
  •