EXIM BANK 24 ปี เคียงคู่ธุรกิจส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมก้าวต่อไปสู่สถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลก

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

อาคารเอ็กซิม_Update

กว่า 24 ปีที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK อยู่เคียงคู่และให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจส่งออก นำเข้า และการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานฉลองโอกาสเปิดดำเนินการครบรอบ 24 ปี EXIM BANK ณ สำนักงานใหญ่ พร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้า และบุคลากรภายในองค์กร ที่มาร่วมยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

2018 03 07_Donation Rama

ตลอดเส้นทางการดำเนินงานที่ผ่านมา EXIM BANK ได้สร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันและการเติบโตของผู้ประกอบการไทยโดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการปลี่ยนแปลงทางการค้าโลก โดยการใช้หลักความเข้าใจและความรู้ที่สามารถช่วยพัฒนาธุรกิจส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน

เริ่มด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน

พิธีเปิดEXIM BANK_3

EXIM BANK เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 โดยรัฐบาลเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเข้ามาดูแลการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจส่งออกและธุรกิจที่นำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ โดยการออกพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กันยายน 2536 จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาการให้บริการด้านการเงินใหม่ๆ แก่ผู้ส่งออก โดยเฉพาะรายย่อยและรายใหม่ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศได้ รวมทั้งการขยายธุรกิจด้วยการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2540 EXIM BANK ยังคงทำหน้าที่สำคัญในการจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ช่วยพยุงภาคการส่งออกให้เติบโตต่อไปได้อย่างไม่หยุดชะงัก และด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการด้านการเงินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ EXIM BANK และธุรกิจส่งออกของไทยเติบโตและก้าวไปพร้อมๆ กัน

พิธีเปิดEXIM BANK_2

ปี 2542-2548 สนันสนุนนักลงทุนไทยในต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาองค์กร

EXIM BANK มุ่งเน้นให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ส่งออกที่ไม่ได้รับบริการอย่างเพียงพอหรือทั่วถึงจากธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยได้งานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาบริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว เพื่อช่วยรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ EXIM BANK ได้มีการปรับปรุงคุณภาพหนี้และระบบบริหารจัดการ รวมทั้งปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเสริมสร้างฐานะของ EXIM BANK ให้มั่นคงยิ่งขึ้นและพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะขยายธุรกิจและให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์สถาบันการเงินภาครัฐของไทยจาก Superbrands Thailand ซึ่งเป็นสถาบันรับรองแบรนด์สินค้าชั้นนำของโลก และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดที่ระดับ AA+(tha) ในการออกพันธบัตรของ EXIM BANK เสนอขายให้แก่นักลงทุนรายย่อยเป็นครั้งแรก

มัลดีฟ

SuperBrands

บทบาทใหม่ “ธนาคารเพื่อการพัฒนา”

เมื่อเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น EXIM BANK เล็งเห็นว่าการทำหน้าที่สนับสนุนทางการเงินในการส่งออกและการลงทุนนั้น อาจจะไม่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก จึงได้ปรับบทบาทไปสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อการพัฒนา” ริเริ่มและพัฒนาบริการใหม่ๆ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศโดยรวม รวมทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกเพื่อบรรเทาและป้องกันผลกระทบทางธุรกิจจากปัจจัยภายนอก EXIM BANK อาทิ ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและครบวงจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในกระบวนการส่งออกทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ เพื่อนำไปสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อการพัฒนา” อย่างแท้จริง

มุ่งพัฒนา SMEs สู่เวทีโลก

ปี 2554 เป็นปีที่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยต้องเผชิญกับความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ และปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของภาคการส่งออกและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ EXIM BANK ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้ส่งออก SMEs ให้สามารถขยายการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) แนวคิดและการปฏิบัติงานจึงมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจส่งออกทั้งในส่วนกลางและเมืองเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังให้การสนันสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการลงทุนที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือพลังงานทดแทน โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค รวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการขนส่งทางเรือ

ปี 2559-ปัจจุบัน ปรับบทบาทสู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลก

IMG_7206

บริบททางการค้าโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การส่งออกที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัว จึงต้องปรับโครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแทนการแข่งขันด้านราคา การเปิดตลาดใหม่หรือออกไปลงทุนสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศ EXIM BANK สามารถทำหน้าที่เป็นเครี่องมือสำคัญของรัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ EXIM BANK ได้ปรับบทบาทครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับองค์กรให้มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจเทียบเคียงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำในต่างประเทศที่มีภารกิจเดียวกัน

2018 02 08_operating result_(1)

ตลอดเส้นทาง 24 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า EXIM BANK เคียงคู่กับเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางปัจจัยท้าทายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค้าโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนทั่วโลกต้องปรับตัวและก้าวให้ทัน  “เรา” จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น “ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” สู่เวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE