Food Passion ร่วมด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจัดงานภายใต้ชื่อ Food Passion Education Day สุข’ศึกษา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Food_Passion_1

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด นำโดยนางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ ประธานกรรมการบริหารพร้อมนางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวนาฑีรัตน์ บุญรัตน์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมด้วย กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายวิมล จำนงค์บุตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจัดงานภายใต้ชื่อ Food Passion Education Day สุข’ศึกษา เพื่อตอกย้ำนโยบายและวิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านสนับสนุนด้านการศึกษาแบบครบวงจรโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ การส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในงานอย่างต่อเนื่อง ผ่าน ฟู้ดแพชชั่น อะคาเดมี่ (FPA) โครงการ “ทุนสานฝัน” ที่ให้ทุนพนักงานและบุตรเรียนต่อในระดับ ปวช. และปวส. โครงการทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนักงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 16  โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศมากกว่า 35 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มาร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในองค์กร ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 และมีนักศึกษาในโครงการวมมากกว่า 1,000 คน  และล่าสุดโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น” เพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้กับพนักงานในองค์กรให้ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ด้านงานธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร โดยได้การรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการด้านการสนับสนุนด้านการศึกษาแบบครบวงจรแล้ว ฟู้ดแพชชั่น ยังได้มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Happy Workplace และการพัฒนาบนแนวทางแห่งความสุข” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด และวิธีการในการส่งเสริมความสุขในมุมมองของกรมอาชีวศึกษา มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และบริษัทฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการด้านการสนับสนุนทางการศึกษาของฟู้ดแพชชั่นโครงการต่างๆ รวมกว่า 444 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,288,000 บาท และรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลครูทวิภาคีดีเด่น และอื่นๆ รวม 9 รางวัล

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •