สมาคมการตลาดฯ ยกย่อง “ภัทรา”–“กรรณิกา” สร้างผลงานเด่น เชิดชูเข้าสู่ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย ประจำปี 2559

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

marketing-3

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณและยกย่อง 2 นักการตลาดอาวุโส “ภัทรา ศิลาอ่อน” และ “กรรณิกา ชลิตอาภรณ์” เข้าสู่ ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย ประจำปี 2559 ด้วยคุณสมบัติที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการตลาดรุ่นใหม่

marketing-1

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานจัดงานประกาศเกียรติคุณนักการตลาดไทย ประจำปี 2559 กล่าวว่า “การจัดงานมอบรางวัลทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย (Marketing Hall of Fame) เป็นกิจกรรมสำคัญที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูนักการตลาดอาวุโสที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงธุรกิจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักการตลาดรุ่นใหม่ โดยริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2531 ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาที่เข้มข้นและมุ่งสรรหาผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง ทำให้ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา มีนักการตลาดได้รับการเชิดชูเข้าสู่ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทยเพียง 12 ท่าน ได้แก่ ดร.เทียม โชควัฒนา นายทรง บุลสุข เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ นายบัญชา ล่ำซำ นายถาวร พรประภา นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย นายสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายชาตรี โสภณพนิช”

marketing-2

“รางวัลทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทยว่างเว้นจากการมอบรางวัลมานานถึง 10 ปี เนื่องจากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับปีนี้ คณะกรรมการมีฉันทามติร่วมกันที่จะยกย่องให้นักการตลาดอาวุโส 2 ท่านเข้าสู่ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ได้แก่ นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 ท่านมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งยังพัฒนาวงการตลาดไทยให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และอุทิศตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งยังเป็นต้นแบบให้นักการตลาดรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรและวงการตลาดของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” ดร.เพ็ญนภา กล่าว

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •