SCBLIFE ผนึกกำลังอาสาและเยาวชน สร้างแหล่งโอโซนคืนสู่ธรรมชาติ

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

จากปัญหาสภาวะเสื่อมโทรมของผืนป่า ระบบนิเวศถูกทำลายและขาดสมดุล กำลังเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล ลุกลามไปถึงปัญหาภัยแล้ง และไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของป่า ทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

SCBLIFE-1

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า นำพนักงานจิตอาสาเยาวชนบ้านราชวิถี และเยาวชนโรงเรียนสินแร่สยาม ร่วมปลูกป่าทดแทนรวมตลอดปี จำนวนกว่า 1 พันต้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าแหล่งต้นน้ำเขากระโจมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟป่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

SCBLIFE-7

นางสาวนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ คือ การสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรม SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า ไม่ได้เพียงแค่การลงมือปลูกต้นกล้า แต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือ เราทุกคนกำลังช่วยกันซ่อมแซมผืนป่า ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากไฟป่า ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากการความสำเร็จของโครงการ กระดาษให้ชีวิต หนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน Saving for Life ที่มุ่งเน้นรณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างรู้คุณค่า ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2556-2558) พนักงาน SCBLIFE สามารถช่วยลดการใช้กระดาษลงได้มากกว่า 2 หมื่น รีม เฉลี่ยลดลง ปีละ 6 พันรีม สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1.5 ล้านบาทต่อปี เทียบได้กับจำนวนต้นไม้ที่รอดพ้นจากถูกตัดกว่า 7 พันต้น โดยปริมาณการใช้กระดาษที่ลงลด เป็นผลมาจากความตั้งใจและการให้ความร่วมมือของพนักงานทุกคนภายในองค์กร ที่ช่วยกันเบิกใช้กระดาษเท่าที่จำเป็น รวมถึงการคัดแยกกระดาษทุกครั้งที่มีการพิมพ์เอกสาร ซึ่งในปี 2559 SCBLIFE ได้วางเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้กระดาษอยู่ที่ 24% หรือลดลงมากกว่า 3 พันรีม

“จะเห็นได้ว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจของ SCBLIFE มีความเกี่ยวข้องและต้องพึ่งพาทรัพยากรกระดาษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกระดาษทุกๆ 3 รีม จะเท่ากับต้นไม้จำนวน 1 ต้น ดังนั้นการกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและใช้กระดาษในกระบวนการทำงานอย่างรู้คุณค่า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรได้ดำเนินควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการผลักดันให้เกิดจิตอาสาที่มีส่วนร่วมต่อการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ด้วยกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร กลุ่ม เยาวชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ที่เป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” นางสาวนฤมล กล่าว

SCBLIFE-4

SCBLIFE-3

โดยนอกจากการร่วมปลูกต้นกล้า เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำบนพื้นที่เขากระโจมแล้ว พี่อาสา SCBLIFEเยาวชนบ้านราชวิถี และเยาวชนโรงเรียนสินแร่สยาม ยังได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหน้าต่างใบไม้ ด้วยการนำใบไม้ชนิดต่างๆ มาใส่ในกรอบหน้าต่างกระดาษจำลอง แล้วนำมาส่องผ่านแสงแดด ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสเห็นถึงลวดลายและสีสันของใบไม้ในแต่ละชนิดที่มีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันออกไป ช่วยให้เกิดมุมมองและสร้างจินตนาการใหม่ๆ จากใบไม้เล็กๆ ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ตามหลักการธรรมชาติวิทยา ที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทักษะด้านประสาทสัมผัสทางการมองเห็น ความสามารถด้านการสังเกตลักษณะของวัสดุ เช่น เรื่องของสี ลวดลาย และพื้นผิวต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรม พี่อาสาและน้องเยาวชน ยังได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมปลูกป่าในครั้งนี้อีกด้วย

SCBLIFE-2

คุณชาญชัย พินทุเสน ประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างหนักในรอบหลายปี ซึ่งส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง ลุกลามกลายเป็นปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในหลายพื้นที่ โดยบริเวณผืนป่าเขากระโจม อำเภอสวนผึ้งแห่งนี้ ก็ได้รับผลกระทบจากไฟป่าด้วยเช่นกัน ทำให้จากสภาพป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชน ต้องเผชิญการสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิฯ เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กิจกรรม SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูต้นไม้ ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า ซึ่งต้นไม้ที่พวกเรานำมาปลูกทดแทนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในด้านการปรับปรุงโครงสร้างป่าทดแทนพื้นที่เดิมรวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในอนาคต ทำให้กิจกรรมในวันนี้ จะไม่เป็นเพียงแค่การปลูกต้นไม้เท่านั้น แต่เราได้ช่วยกันสร้างผืนป่าให้กลับคืนมาด้วย

น้องวรรณวิสา สายสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนจากมูลนิธิบ้านราชวิถี กล่าวว่า หนูต้องขอบคุณพี่อาสาจาก SCBLIFE และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ที่มอบโอกาสให้หนูและเพื่อนๆ บ้านราชวิถี ได้ร่วมเดินทางมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่หนูประทับใจ คือ การได้ลงมือปลูกต้นไม้ทดแทนกลับคืนสู่ป่าเขากระโจม ซึ่งหนูอยากชวนพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากการหยุดตัดไม้ทำลายป่า แล้วหันมาช่วยกันดูแลรักษาค่ะ

น้องจินดา อาหยี่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนจากโรงเรียนสินแร่สยาม กล่าวว่า หนูรู้สึกดีใจและความสุขทุกครั้งที่ได้ปลูกต้นไม้ เพราะที่นี่คือบ้านของหนูและเพื่อนๆ ซึ่งกิจกรรม SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า ในวันนี้ทำให้หนูและเพื่อนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ฟื้นฟูต้นไม้ทดแทนบนพื้นที่เขากระโจมอีกครั้ง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของชุมชนชาวอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกิจกรรมหน้าต่างใบไม้ เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ทำให้หนูได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วยค่ะ

SCBLIFE-6

อย่างไรก็ตาม SCBLIFE ยังคงเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งขยายโอกาสและเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ชุมชน และสังคม เพราะเราเชื่อว่าความรักที่เราหอบมาห่มป่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในวันนี้ จะเป็นรากฐานอันเข้มแข็งเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการตอบแทนประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีวันสิ้นสุดในอนาคต

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 28
  •  
  •  
  •  
  •